Αισιόδοξος ο Τσακαλώτος για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών

0
3
O õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí Åõêëåßäçò Ôóáêáëþôïò ðáñáêïëïõèåß ôç óõíåäñßáóç ôçò ÏëïìÝëåéáò ôçò ÂïõëÞò, ÔåôÜñôç 22 Éïõëßïõ 2015. 'Áñ÷éóå óôçí ÏëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò ç óõæÞôçóç ôïõ íïìïó÷åäßïõ ìå ôï äåýôåñï ðáêÝôï ðñïáðáéôïýìåíùí ìÝôñùí, âÜóåé ôçò Óõìöùíßáò ôçò Óõíüäïõ ÊïñõöÞò óôéò ÂñõîÝëëåò. Ç óõæÞôçóç ôïõ íïìïó÷åäßïõ èá ïëïêëçñùèåß ðåñßðïõ óôéò 2 ôá îçìåñþìáôá êáé áìÝóùò èá áñ÷ßóåé ç ïíïìáóôéêÞ øçöïöïñßá ðïõ Ý÷åé ðñïáíáããåßëåé üôé èá êáôáèÝóåé ôï ÊÊÅ êáé åðß ôçò áñ÷Þò êáé åðß ôùí Üñèñùí. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÃÉÁÍÍÇÓ ÊÏËÅÓÉÄÇÓ

 

Πιο αισιόδοξος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα σε ότι αφορά στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος μιλώντας στην επιτροπή της Βουλής όπου συζητείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού.

«Όλοι οι παίκτες θέλουν να βρεθεί λύση και οι ρυθμιστικές αρχές και η κυβέρνηση και η ΕΚΤ και οι τράπεζες», ανέφερε ο υπουργός, λέγοντας ότι είμαστε κοντά στο να ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.

Παράλληλα, τόνισε ότι έχουμε κάνει πολλά βήματα προς την κατεύθυνση του να κλείσουμε την πρώτη αξιολόγηση κάτι που το παραδέχονται και οι Θεσμοί.

Περιγράφοντας την στρατηγική της κυβέρνησης ο Τσακαλώτος είπε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αγκάθια και αβεβαιότητες και πως το μεγάλο στοίχημα είναι αν θα μπορέσουμε στο τέλος του χρόνου να τελειώσουμε με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, να ολοκληρώσουμε την πρώτη αξιολόγηση και να ξεκινήσει η συζήτηση για το χρέος.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here