Αίτηση για υπαγωγή στον Πτωχευτικό Κώδικα έκανε η Μαρινόπουλος

0
43

 

 Αίτηση υπαγωγής στο Αρθρο 99 κατέθεσε η Μαρινόπουλος σε μια προσπάθεια να προστατευτεί από τους πιστωτές της.

Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες η κίνηση αυτή της εταιρείας είναι σε συνεννόηση με τις πιστώτριες τράπεζες, δεδομένου ότι τον τελευταίο καιρό οι διαταγές πληρωμής και οι αναγκαστικές εκτελέσεις λαμβάνουν μορφή χιονοστιβάδας, απειλώντας να μπλοκάρουν την λειτουργία της. Ήδη, εν τω μεταξύ, οι τράπεζες έχουν ζητήσει από τους προμηθευτές της Μαρινόπουλος ΑΕ να μάθουν πόσα χρήματα τους οφείλονται, καθώς όπως εκτιμάται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της εταιρείας μπορεί να αγγίζουν και τα 500 εκατ. ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση η συμφωνία των πιστωτών επί ενός σχεδίου εξυγίανσης με βάση το άρθρο 106 β του Πτωχευτικού Κώδικα -το οποίο προβλέπει ταχείες διαδικασίες εφόσον τελικά υπάρξει συμφωνία- προβάλλει ως μονόδρομος αν είναι να αποτραπεί μια χρεοκοπία με ανυπολόγιστους κλυδωνισμούς και χιλιάδες εργαζομένους στο δρόμο.

Στο τραπέζι είναι η διαγραφή μέρους των υποχρεώσεων του Δημοσίου (τόκοι, προσαυξήσεις κλπ), στο οποίο οφείλονται πάνω από 170 εκατ. ευρώ, το «κούρεμα» σημαντικού μέρους των τραπεζικών δανείων που φτάνουν τα 600 εκατ. ευρώ αλλά και η νέα αναχρηματοδότηση της εταιρείας από τις τράπεζες. Δεν αποκλείονται επίσης λύσεις όπως ο τεμαχισμός της εταιρείας, το κλείσιμο αρκετών καταστημάτων και τη πώληση μεγάλου μέρους των ιδιόκτητων περιουσιακών στοιχείων της, ενώ δεν θα πρέπει να παραβλεφθεί και ο κίνδυνος να πληρώσουν και οι προμηθευτές βαρύ τίμημα με κούρεμα των οφειλών τους.

Κλειδί για τη συμφωνία αποτελεί η συναίνεση -η μη- στο σχέδιο εξυγίανσης συγκεκριμένης τράπεζας, η οποία έχει τις μεγαλύτερες εμπράγματες εξασφαλίσεις επί ακινήτων της Μαρινόπουλος, ενώ έχει ενεχυριάσει και τις μετοχές της φαρμακευτικής ΦΑΜΑΡ, καθώς επίσης και το κατά πόσο θα δεχθεί η οικογένεια Μαρινόπουλου να χρηματοδοτήσει με ίδια κεφάλαια το σχέδιο εξυγίανσης.

Η διαδικασία

Βάσει του συγκεκριμένου άρθρου (106Β), στην αίτηση επισυνάπτεται συμφωνία εξυγίανσης υπογεγραμμένη από τον οφειλέτη και τους συμβαλλόμενους πιστωτές, με αίτημα την απευθείας επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι οι αποφάσεις με τις οποίες γίνονται δεκτές, επιφέρουν αμέσως τα αποτελέσματα της επικύρωσης της κάθε συμφωνίας.

Αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης

Από την κατάθεση της συμφωνίας εξυγίανσης προς επικύρωση και μέχρι τη λήψη απόφασης του πτωχευτικού δικαστηρίου για την επικύρωση ή μη της συμφωνίας εξυγίανσης, αναστέλλονται αυτόματα τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για την ικανοποίηση απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί πριν την κατάθεση της συμφωνίας εξυγίανσης. Η ανωτέρω αναστολή δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες. Για τη χορήγηση άλλων προληπτικών μέτρων, εφαρμόζεται το άρθρο 103.

Για το ίδιο διάστημα αναστέλλεται η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατά του οφειλέτη, εκτός εάν με αυτό επιδιώκεται η αποτροπή της απομάκρυνσης ή αφαίρεσης ή μετακίνησης κινητών πραγμάτων της επιχείρησης, τεχνολογικού ή εν γένει εξοπλισμού της που δεν έχει συμφωνηθεί και ενέχει τον κίνδυνο απαξίωσης της επιχείρησης του οφειλέτη.

Αναστέλλονται επίσης, οι αποκλειστικές προθεσμίες άσκησης αξιώσεων και παραγραφής, υπό τις οποίες τελούν οι απαιτήσεις των πιστωτών και τα δικαιώματα των υπέρ του οφειλέτη εγγυητών και συνοφειλετών του εις ολόκληρον, καθώς και οι προθεσμίες και η άσκηση διαδικαστικών πράξεων. Αυτό ισχύει και σε περίπτωση αίτησης επικύρωσης συμφωνίας κατά το άρθρο 106στ και για τις υφιστάμενες κατά την ημέρα ανοίγματος της διαδικασίας απαιτήσεις. Η αυτόματη αναστολή διώξεων μπορεί να εφαρμοστεί μόνον μία φορά.

Η επικύρωση

Μετά τη δικαστική απόφαση ανοίγματος της διαδικασίας εξυγίανσης, εφόσον συναφθεί συμφωνία, κατατίθεται από τον οφειλέτη, οποιονδήποτε πιστωτή ή το μεσολαβητή αίτηση επικύρωσης της συμφωνίας στο πτωχευτικό δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 106στ παρ. 1 ΠτΚ.

Η αίτηση συνοδεύεται από την υπογεγραμμένη συμφωνία εξυγίανσης και από έκθεση εμπειρογνώμονα που πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 100 παρ. 4 ΠτΚ (άρθρο 106στ παρ. 2 ΠτΚ). Και σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας, εφόσον υπάρχουν χρέη του οφειλέτη προς το Δημόσιο ή προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης διατάσσεται υποχρεωτικά η κλήτευσή τους.

Το πτωχευτικό δικαστήριο επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης, εφόσον έχει υπογραφεί από τον οφειλέτη και τους πιστωτές, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στο άρθρο 106 ΠτΚ. Στο άρθρο 106ζ παρ. 2 ΠτΚ αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους το δικαστήριο δεν επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης και οι οποίοι αφορούν: α) τη μη βιωσιμότητα της επιχείρησης, β) τη βλάβη της συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών, γ) την ύπαρξη δόλου ή άλλης αθέμιτης πράξης ή κακόπιστης συμπεριφοράς του οφειλέτη, πιστωτή ή τρίτου και δ) την παράβαση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης των πιστωτών.

Ειδικά ως προς τη συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών, το άρθρο 99 παρ. 2 ΠτΚ ορίζει ότι αυτή παραβλάπτεται όταν προβλέπεται ότι οι μη συμβαλλόμενοι στη συμφωνία πιστωτές θα βρεθούν σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν με βάση αναγκαστική εκτέλεση ή σε περίπτωση κήρυξης του οφειλέτη σε κατάσταση πτώχευσης.

Με τις αλλαγές που επήλθαν στον Πτωχευτικό Κώδικα (Ν.3588/2007) προβλέπονται ρυθμίσεις διευκόλυνσης για τη διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης σε λειτουργία που προβλέπεται στο άρθρο 106 ια. Το αίτημα υποβάλλεται από τον οφειλέτη ή πιστωτές οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 20% των συνολικών απαιτήσεων. Το πεδίο εφαρμογής του διευρύνεται ώστε να καλύπτει κάθε οφειλέτη νομικό πρόσωπο που πληροί τα κριτήρια του άρθρου 3 του Πτωχευτικού Κώδικα (μόνιμη παύση πληρωμών).

Καταργείται επίσης η προϋπόθεση να υπάρχει αξιόχρεος επενδυτής που να ενδιαφέρεται για την αγορά του ενεργητικού της επιχείρησης, ενώ προβλέπεται μεταξύ άλλων ο διορισμός εκκαθαριστή κατά τα πρότυπα της Ειδικής διαχείρισης του νόμου Δένδια (4307/2014)

Από 1.1.2016 επίσης, η περίοδος απαλλαγής φυσικών προσώπων από χρέη κατά την πτώχευση μειώνεται σε τρία από δέκα χρόνια και η προθεσμία της αναγγελίας των απαιτήσεων των πιστωτών μειώνεται από 3 σε 1 μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης πτώχευσης προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία.

ΠΗΓΗ: mononews.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here