Αποφυλακίζεται η Βίκυ Σταμάτη

0
6
Ç óýæõãïò ôïõ ´ôåùò õðïõñãïý ÅèíéêÞò Áìõíáò Áêç Ôóï÷áôæüðïõëïõ, Âßêõ ÓôáìÜôç âãáßíåé óõíïäåõüìåíç áðü áóôõíïìéêïýò áðü ôï Åöåôåßï Áèçíþí, ÁèÞíá ÔåôÜñôç 14 Ïêôùâñßïõ 2015. Ç Âßêõ ÓôáìÜôç áðïöõëáêßæåôáé ìå ðåñéïñéóôéêïýò üñïõò ìå áðüöáóç ôïõ Ðåíôáìåëïýò Åöåôåßïõ ÊáêïõñãçìÜôùí. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ

 

   Λύση στο πρόβλημα που είχε ανακύψει με την Βίκυ Σταμάτη η οποία αν και αποφυλακίστηκε με απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων δήλωσε αδυναμία να καταβάλλει την εγγύηση που της επιβλήθηκε ύψους 50.000 ευρώ, ως όρος για την αποφυλακισή της, βρέθηκε σήμερα το μεσημέρι.

Ειδικότερα, ο δικηγόρος του Ακη Τσοχατζόπουλου, Γιαννης Παγορόπουλος, έκανε χρήση της κοινής υπουργικής απόφασης που εκδόθηκε στις 21 Ιουλίου και αναστέλλει μέχρι 31 Οκτωβρίου λόγω των τραπεζικών περιορισμών την καταβολή εγγύησης που επιβάλλεται σε κρατουμενους για να αποφυλακιστούν.

Με βάση αυτή την υπουργική απόφαση και μετά από συνεννόηση με τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ο κ. Παγορόπουλος κατάφερε να αποφυλακίσει τη Βίκυ Σταμάτη.

Ειδικότερα, η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση που ισχύει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου και υπάρχει πιαθνότητα να παραταθεί, καταλάμβάνει όλες τις εγγυοδοσίες αλλά και άλλες δικαστικές πράξεις με οικονομικό αντικείμενο (παράβολα κ.λπ.) και όλους τους κρατούμενους – κατηγορούμενους.

Πλέον, η Βίκυ Σταμάτη με την κατάθεση του διαβατηρίου εκ μέρους της θα βγεί κανονικά ελευθερη από το Δρομοκαίτειο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here