Αρνητικό ρεκόρ 15ετίας στις απολύσεις λόγω capital control

0
5
Ðïñåßá äéáìáñôõñßáò åíÜíôéá óôá íÝá ìÝôñá ôçò ÊõâÝñíçóçò ðñáãìáôïðïßçóáí óõíôáîéïý÷ïé, ïé ïðïßïé Ýöôáóáí ìÝ÷ñé ôï ÌÝãáñï Ìáîßìïõ ðáñÜ ôéò ðñïóðÜèåéåò ôùí ÌÁÔ íá ôïõò áðùèÞóïèõí, ÔåôÜñôç 03 Ìáñôßïõ 2010. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÓÕÌÅËÁ ÐÁÍÔÆÁÑÔÆÇ

Μείωση της απασχόλησης κατά 16.658 θέσεις εργασίας σημειώθηκε τον Ιούλιο λόγω των capital control. O αριθμός αποτελεί μάλιστα αρνητικό ρεκόρ 15ετίας.

Η δραματική μείωση της μισθωτής απασχόλησης μέσα στο καλοκαίρι -που κάθε χρόνο στην Ελλάδα καταγράφεται αύξηση των προσλήψεων λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης- διαπιστώνεται και σε σχέση με τον προηγούμενο Ιούλιο.

Συγκεκριμένα, μέσα σε ένα χρόνο χάθηκαν 29.933 θέσεις εργασίας. Τον Ιούλιο του 2014, το ποσοστό της πλήρους απασχόλησης ήταν στο 48,22% ποσοστό τριπλάσιο σε σχέση με το φετινό.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία δείχνουν ότι οι απολύσεις επικράτησαν των προσλήψεων κατά 16.650 άτομα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας , από τις συνολικά 143.972 προσλήψεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τον προηγούμενο μήνα, μόλις το 16,07% δηλαδή 23.127 αφορούσαν θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Οι περισσότερες προσλήψεις (47,3% ή 67.714 άτομα) έγιναν για εκ περιτροπής απασχόληση, που σημαίνει εργασία λίγες μέρες την εβδομάδα, όταν υπάρχει ανάγκη. Να σημειωθεί τέλος, ότι άλλες 53.131 προσλήψεις (36,9%) αφορούσαν μερική απασχόληση.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here