Βενιζέλος: Δεν αρκεί το πένθος, η θλίψη και η συμπαράσταση, η Ευρώπη χρειάζεται πολιτική οντότητα

0
7
Ï õðïõñãüò ÅèíéêÞò ¢ìõíáò ÅõÜããåëïò ÂåíéæÝëïò ìéëÜåé óå óõíÝíôåõîç ôýðïõ ìå èÝìá "Ðáñïõóßáóç ôïõ íïìïó÷åäßïõ ãéá ôçí ÕðçñåóéáêÞ ÅîÝëéîç êáé Éåñáñ÷ßá ôùí Óôåëå÷þí ôùí Åíüðëùí ÄõíÜìåùí - ÈÝìáôá Äéïßêçóçò ôùí Åíüðëùí ÄõíÜìåùí, Óôñáôïëïãßáò êáé ÓõíáöÝò ÄéáôÜîåéò", ôçí ÐÝìðôç 02 ÓåðôÝìâñç 2010. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÓÕÌÅËÁ ÐÁÍÔÆÁÑÔÆÇ ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÓÕÌÅËÁ ÐÁÍÔÆÁÑÔÆÇ

 

 Το μήνυμα του Ευάγγελου Βενιζέλου για το τρομοκρατικό χτύπημα στο Παρίσι.

«Η προκλητική τρομοκρατική επίθεση στο Παρίσι είναι επίθεση εναντίον των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Δείχνει πόσο κοντά μας διεξάγεται ο πόλεμος κατά του τρομοκρατικού παραλογισμού στη Μ. Ανατολή και τη Β. Αφρική. Δεν αρκεί το πένθος, η θλίψη και η συμπαράσταση. Η Ευρώπη χρειάζεται πολιτική οντότητα. Το μέτωπο κατά της τρομοκρατίας πρέπει να είναι οικουμενικό. Δημοκρατία και ασφάλεια συνυπάρχουν με τις εγγυήσεις του κράτους δικαίου».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here