Βενιζέλος: Δεν αρκεί το πένθος, η θλίψη και η συμπαράσταση, η Ευρώπη χρειάζεται πολιτική οντότητα

Ï õðïõñãüò ÅèíéêÞò ¢ìõíáò ÅõÜããåëïò ÂåíéæÝëïò ìéëÜåé óå óõíÝíôåõîç ôýðïõ ìå èÝìá "Ðáñïõóßáóç ôïõ íïìïó÷åäßïõ ãéá ôçí ÕðçñåóéáêÞ ÅîÝëéîç êáé Éåñáñ÷ßá ôùí Óôåëå÷þí ôùí Åíüðëùí ÄõíÜìåùí - ÈÝìáôá Äéïßêçóçò ôùí Åíüðëùí ÄõíÜìåùí, Óôñáôïëïãßáò êáé ÓõíáöÝò ÄéáôÜîåéò", ôçí ÐÝìðôç 02 ÓåðôÝìâñç 2010. 
ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÓÕÌÅËÁ ÐÁÍÔÆÁÑÔÆÇ ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÓÕÌÅËÁ ÐÁÍÔÆÁÑÔÆÇ

 

 Το μήνυμα του Ευάγγελου Βενιζέλου για το τρομοκρατικό χτύπημα στο Παρίσι.

«Η προκλητική τρομοκρατική επίθεση στο Παρίσι είναι επίθεση εναντίον των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Δείχνει πόσο κοντά μας διεξάγεται ο πόλεμος κατά του τρομοκρατικού παραλογισμού στη Μ. Ανατολή και τη Β. Αφρική. Δεν αρκεί το πένθος, η θλίψη και η συμπαράσταση. Η Ευρώπη χρειάζεται πολιτική οντότητα. Το μέτωπο κατά της τρομοκρατίας πρέπει να είναι οικουμενικό. Δημοκρατία και ασφάλεια συνυπάρχουν με τις εγγυήσεις του κράτους δικαίου».

Σχετικά Άρθρα


Αφήστε το σχόλιο σας

*

code