Δραγασάκης: Πάμε για συμφωνία ή δημοψήφισμα

ÓõæÞôçóç óôçí ÏëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò, åðß ôçò ðñïôÜóåùò ðïõ êáôÝèåóáí ï Ðñüåäñïò ôçò ÊïéíïâïõëåõôéêÞò ÏìÜäáò ôïõ ÓÕ.ÑÉÆ.Á.-Å.Ê.Ì. ê. ÁëÝîçò Ôóßðñáò êáé 70 ÂïõëåõôÝò ôïõ êüììáôüò ôïõ, ãéá óýóôáóç ÅîåôáóôéêÞò ÅðéôñïðÞò,  ìå áíôéêåßìåíï ôç äéåñåýíçóç ôùí óõíèçêþí ðïõ ïäÞãçóáí óôçí ðñïóöõãÞ óôï Ä.Í.Ô. êáé ôçí õðïâïëÞ ôçò ÅëëÜäáò óôï êáèåóôþò ôùí Ìíçìïíßùí êáé ôçò åðéôÞñçóçò êáé ãéá ôçí áíáæÞôçóç êáé áðüäïóç ôùí åõèõíþí ÍÝáò Äçìïêñáôßáò êáé ÐáíåëëÞíéïõ Óïóéáëéóôéêïý ÊéíÞìáôïò êáé êÜèå åíå÷ïìÝíïõ ðñïóþðïõ. 
Óôï óôéãìéüôõðï ï âïõëåõôÞò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ/ÅÊÌ ÃéÜííçò ÄñáãáóÜêçò. 
(EUROKINISSI)

Αισιόδοξος ότι μέσα στον Μάιο θα υπάρξει ενδιάμεση συμφωνία με τους δανειστές, ώστε να εκταμιευτούν χρήματα προς τη χώρα και τον Ιούνιο να ξεκινήσει η συζήτηση για τα επόμενα χρόνια, εμφανίζεται ο Γιάννης Δραγασάκης. Εκτιμά ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν επιταχυνθεί και ότι οι τριβές θα λειανθούν μετά τον «ανασχηματισμό» της διαπραγματευτικής ομάδας.

Τι θα γίνει στην περίπτωση που δεν προκύψει θετικό αποτέλεσμα;
Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο προσφυγής στο λαό, «με τον ένα ή τον άλλο τρόπο», δήλωσε χαρακτηριστικά. Δηλαδή, με εκλογές ή δημοψήφισμα.
Ωστόσο, ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε προχθές ότι δε μιλά για εκλογές, αλλά για δημοψήφισμα.

Σχετικά Άρθρα


Αφήστε το σχόλιο σας

*

code