Έκρηξη Ζωής: Δεν έχουμε εντολή να δέσουμε τη χώρα με μνημόνιο

0
2
Ðñþôç óõíåäñßáóç ôçò åðéôñïðÞò ÅëÝã÷ïõ ôùí áéôßùí ðïõ äçìéïõñãÞèçêå ôï Äçìüóéï ÷ñÝïò, ôï ÓÜââáôï 4 Áðñéëßïõ 2015, óôçí ÂïõëÞ. Óôçí ÅðéôñïðÞ ðïõ óõóôÞèçêå ìå ðñùôïâïõëßá ôçò ðñïÝäñïõ ôçò ÂïõëÞò, ÆùÞò Êùíóôáíôïðïýëïõ, èá ôïðïèåôçèïýí åéäéêïß åðéóôÞìïíåò áðü ôçí ÅëëÜäá êáé ôï åîùôåñéêü. Ç åðéôñïðÞ èá åîåôÜóåé ôá áßôéá äéüãêùóçò ôïõ ÷ñÝïõò:åîïðëéóôéêÜ, õðüèåóç Siemens. Ôïí óõíôïíéóìü êáé ôéò ó÷Ýóåéò ôçò ÅðéôñïðÞò ìå ôï Åõñùêïéíïâïýëéï êáé ôá Êïéíïâïýëéá ôùí Üëëùí åõñùðáúêþí ÷ùñþí Ý÷åé áíáëÜâåé ç ÅõñùâïõëåõôÞò, Óïößá ÓáêïñÜöá. Áíôßóôïé÷á, ï ï åéäéêüò åðß èåìÜôùí ÷ñÝïõò Åñßí ÔïõóÝí Ý÷åé áíáëÜâåé ôïí åðéóôçìïíéêü óõíôïíéóìü ôçò äéåèíïýò ïìÜäáò. (EUROKINISSI/ÁÍÔÙÍÇÓ ÍÉÊÏËÏÐÏÕËÏÓ)

 

Ιστορικής σημασίας και υπαρξιακής διάστασης για τον ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτήρισε η Ζωή Κωνστανοπούλου τη συνεδρίαση της ΚΕ.

«Προσδιορίζει την ευθύνη μας απέναντι σε κοινωνία, λαό και ιστορία από εδώ και πέρα. Μια τέτοια ημέρα δεν μπορεί η συλλογικότητα να σφυρίζει αδιάφορα.

Δε διανοηθήκαμε ποτέ ότι θα μπορούσε η κυβέρνηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ να φέρει σε 14 ημέρες τρία κατεπείγοντα και να ετοιμάζεται να φέρει μια εξουθενωτική συμφωνία, το τρίτο χειρότερο μνημόνιο και ότι θα υποδεχόμαστε την Τρόικα. Δε γίνεται να κατηγορείται για παιδιαρίσματα όποιος προσπαθεί να διαφυλάξει τη δημοκρατική διαδικασία.

Να θυμόμαστε από πού ερχόμαστε: «Αποφάσισαν χωρίς εμάς, προχωράμε χωρίς αυτούς«, είπαμε».

Η κ. Κωνστανοπούλου τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν έχει εξουσιοδότηση ούτε λαϊκή νομιμοποίηση να ψηφίσει τρίτο μνημόνιο και να εφαρμόσει το ακριβώς αντίθετο από τις προγραμματικές της δεσμεύσεις.

«Μπορεί η κυβέρνηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ να εφαρμόσει άλλο πρόγραμμα από αυτό με το οποίο εκλέγηκε; Όχι.

Θα βρει η κυβέρνηση τον τρόπο να προστατέψει την κοινωνία από τα μέτρα του μνημονίου; Όχι.

Μπορεί η κυβέρνηση να καταπολεμήσει τη διαφθορά όταν ήδη με τα προαπαιτούμενα αναγκάστηκε να διατηρήσει στη θέση του τον διωκόμενο πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ και να εξυπηρετήσει τις τράπεζες με το νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, έναντι των πολιτών; Όχι.

Όλα αυτά τα όχι μπορούν να συγκροτηθούν σε ένα σχέδιο απεγκλωβισμού από τα μνημόνια, πριν αλυσοδεθεί η χώρα σε ένα καινούργιο μνημόνιο.

Θα έπρεπε να δουλεύουμε ήδη συλλογικά και συντεταγμένα προς την αντίθετη (του μνημονίου) κατεύθυνση. Η ΚΕ να αποφασίσει διαρκείς συνεδριάσεις όλων των οργάνων μας και συστράτευση για να αποτρέψουμε αυτό που δε θα μπορούμε εκ των υστέρων να αποφύγουμε.

Η ιστορία δεν τελείωσε στις 13 Ιουλίου, οι απαντήσεις πρέπει να δοθούν με απερίφραστο τρόπο εγκαίρως και όχι εκ των υστέρων ως επικήδειος» κατέληξε η κ. Κωνστανοπούλου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here