Η ευθύνη των πολιτών σε μισθούς–συντάξεις

5
45

Ο άν­θρω­πος δεν μπο­ρεί να ζει μό­νος του, και ε­πει­δή πολ­λοί μα­ζί ζουν σε συ­γκε­κρι­μέ­νο χώρο, ση­μαί­νει ότι πρέ­πει να υπάρ­χουν με­ρι­κοί κα­νο­νι­σμοί που θα δι­ευ­θε­τούν τις σχέ­σεις με­τα­ξύ τους. Έ­τσι, δη­μιουρ­γή­θη­καν οι ευ­νο­μού­με­νες πο­λι­τείες, οι νό­μοι, τα συ­ντάγ­μα­τα και οι κοινω­νι­κοί θε­σμοί.

Αυτό ση­μαί­νει ό­τι πρέ­πει να υπάρ­χει αμοι­βαι­ό­τη­τα στις σχέ­σεις με­τα­ξύ των θε­σμών της Πολι­τεί­ας και των πο­λι­τών, ώ­στε να ε­πι­κρα­τεί ει­ρή­νη, δι­καιο­σύ­νη και φι­λαλ­λη­λί­α. Φυ­σι­κά, όπως έ­λε­γε ο M­ax W­e­b­er, πρέ­πει σε μια Πο­λι­τεί­α να συ­νερ­γά­ζο­νται αρ­μο­νι­κά οι τρεις λεγόμενες ε­ξου­σί­ες, ή­τοι η γρα­φειο­κρα­τι­κή η νό­μι­μη ε­ξου­σί­α, η χα­ρι­σμα­τι­κή ε­ξου­σί­α και η πα­ρα­δο­σια­κή εξου­σί­α.

Αν το Κρά­τος ε­πι­βάλ­λε­ται στο σύ­νο­λο, πα­ρα­γνω­ρί­ζο­ντας τα άλ­λα είδη ε­ξου­σι­ών, τό­τε διατα­ράσ­σο­νται οι σχέ­σεις Πο­λι­τεί­ας και πο­λι­τών με α­πρό­βλε­πτες συ­νέ­πει­ες. Αυ­τό πρέ­πει να το δούμε και στις σύγ­χρο­νες κρί­σι­μες πε­ρι­στά­σεις στην χώ­ρα μας, για­τί δεν μπο­ρεί να επικρατή­σει ο υ­περ­το­νι­σμός μι­ας εξου­σί­ας σε βά­ρος της άλ­λης. Άλ­λω­στε, οι θε­σμοί έ­χουν αξί­α ό­ταν κι­νού­νται μέ­σα στα ό­ρια των τρι­ών τύ­πων ε­ξου­σι­ών που εκ­θέ­σα­με πι­ο πά­νω.

Γε­νι­κά, πρέ­πει να επι­κρα­τεί ι­σορ­ρο­πη­μέ­νη σχέ­ση με­τα­ξύ Κρά­τους και πο­λι­τών, α­κό­μη και στα οι­κο­νο­μι­κά θέ­μα­τα, δια­φο­ρε­τι­κά δη­μιουρ­γού­νται α­να­στα­τώ­σεις. Πά­νω στο θέ­μα αυ­τό θα εκ­θέ­σω μια πα­ρα­τήρη­ση, χω­ρίς βέ­βαια να θε­ω­ρεί­ται α­πό­λυ­τη.

Κα­τά τις δε­κα­ε­τί­ες του ‘­70 και του ‘­80 επι­σκε­πτό­μουν συ­χνά την Αγ­γλί­α και πα­ρα­τη­ρού­σα την ε­κεί κα­τά­στα­ση. Στην αγ­γλι­κή κοι­νω­νί­α υπήρ­χε έ­να με­γά­λο άνοιγ­μα της ψα­λί­δας στα οικο­νο­μι­κά ζη­τή­μα­τα, και έ­τσι πα­ρε­τη­ρεί­το να υ­πάρ­χουν πο­λύ πλού­σιοι και πο­λύ πτω­χοί. Όμως, εί­χαν ρυθ­μι­σθεί κα­τά τέ­τοιο τρό­πο η κοι­νω­νι­κή ασφά­λι­ση και η μέ­ρι­μνα, ώ­στε να μη πει­νά­ει κα­νείς. Το Κρά­τος εί­χε α­να­λά­βει την ασφά­λι­ση των μη ερ­γα­ζο­μέ­νων, την συ­ντή­ρη­ση των ανέρ­γων και την κοι­νω­νι­κή και ια­τρο­φαρ­μα­κευ­τι­κή τους υ­πο­στή­ρι­ξη.

Κα­τά τις συ­ζη­τή­σεις που είχα με δια­φό­ρους, μου ε­ξέ­φρα­ζαν την δια­φο­ρά που υ­πήρ­χε με­τα­ξύ Αγ­γλί­ας και Ελ­λά­δος. Έλε­γαν ό­τι στην Αγ­γλί­α βλέ­πει κα­νείς το Κρά­τος να είναι πλού­σιο, ενώ οι πολίτες, στην πλειο­ψη­φί­α τους, να είναι φτω­χοί. Αντίθετα, στην Ελ­λά­δα το Κρά­τος εί­ναι φτω­χό, έχει υπέ­ρο­γκο εξωτερικό δα­νει­σμό, αλ­λά οι κά­τοι­κοι ζουν με ευμά­ρεια.

Οι ίδιοι που υ­πε­στή­ρι­ζαν αυ­τήν την άπο­ψη εξέ­φρα­ζαν την έκ­πλη­ξή τους, όταν επισκέπτονταν την Ελ­λά­δα και έβλε­παν τον σπά­τα­λο τρό­πο με τον οποίον ζούσαν οι Έλληνες, εντυπωσιάζονταν από την ευ­η­με­ρί­α που φαι­νό­ταν έκ­δη­λα στις πό­λεις, αλλά και από τον ευδαι­μο­νι­στι­κό τρό­πο ζω­ής των Ελ­λή­νων, πράγ­μα το ο­ποίο δεν συναντούσαν στην πα­τρί­δα τους.

Αυ­τό συνέβαινε μέχρι τώρα, και σε κάποιο βαθμό συμβαίνει και σήμερα, στην χώ­ρα μας. Η πλειο­νό­τη­τα των αν­θρώ­πων ερ­γά­ζο­νται στο δη­μό­σιο, εισπράτ­τουν μι­σθούς, ζουν με ευμά­ρεια, ενώ το Κρά­τος δα­νεί­ζε­ται για να εκ­πλη­ρώ­σει τις υ­πο­χρε­ώ­σεις του και βου­λιά­ζει μέ­σα στον δι­ε­θνή δα­νει­σμό. Τα ποσά που εισπράττει το Κράτος κάθε χρόνο από φόρους ανέρχονται σε 54 δισ. ευρώ και από αυτά τα 47 δισ. απαιτούνται για τους τόκους των δανείων. Όμως, κατά πληροφορίες, οι Έλληνες έχουν περίπου 600 δισ. ευρώ καταθέσεις μόνον σε ελβετικές τράπεζες.

Συγ­χρό­νως το Κρά­τος δεν έ­χει τους α­πα­ραί­τη­τους μη­χα­νι­σμούς για να αυ­το­προ­στα­τεύ­ε­ται α­πό τις ποι­κι­λό­τρο­πες α­φαι­μά­ξεις και τη φο­ρο­δια­φυ­γή. Αυ­τό κα­τα­λή­γει στο να εί­ναι το Κράτος φτω­χό και οι κά­τοι­κοι να ζουν με κά­ποια ευ­μά­ρεια. Αλ­λά, ό­ταν το Κρά­τος δεν μπο­ρεί να α­ντα­πε­ξέλ­θει στις ε­σω­τε­ρι­κές και ε­ξω­τε­ρι­κές υ­πο­χρε­ώ­σεις του, τό­τε ού­τε και οι πο­λί­τες θα μπο­ρέ­σουν να επι­βιώσουν οι­κο­νο­μι­κά.

Ό­ταν ή­μουν μι­κρός, έ­νας θεί­ος μου, μου έδει­χνε μια κα­σέλα γε­μά­τη α­πό χαρ­το­νο­μί­σμα­τα που εί­χαν χά­σει την α­ξί­α στην κατοχή, και δι­η­γό­ταν στε­νο­χω­ρη­μέ­νος πως από την μια μέ­ρα στην άλ­λη α­πό πλού­σιος έγι­νε φτω­χός.

Πα­ρα­τη­ρώ ό­τι σή­με­ρα το Κρά­τος ε­πι­δι­ώ­κει με τη φο­ρο­λο­γί­α να α­να­τρέ­ψει αυ­τήν την διαφορά. Θέ­λει να ει­σπράτ­τει πε­ρισ­σό­τε­ρα α­πό ό,τι πρέ­πει για να μπο­ρέ­σει να αντα­πο­κρι­θεί στις εξωτερικές υποχρε­ώ­σεις του. Αυ­τό δη­μιουρ­γεί ανα­στά­τω­ση στους πο­λί­τες που έ­χουν μά­θει δια­φο­ρε­τι­κά και δεν είναι δια­τε­θει­μέ­νοι να α­παρ­νη­θούν τα κε­κτη­μέ­να δι­και­ώ­μα­τά τους. Στο ση­μεί­ο αυ­τό ε­ντο­πί­ζω τις κοι­νω­νι­κές συ­γκρού­σεις.

Φυ­σι­κά, ευ­θύ­νη γι’ αυ­τήν την κα­τά­στα­ση έχουν οι πο­λι­τι­κοί, οι οποί­οι ά­φη­σαν τα πράγ­μα­τα να οδηγηθούν εδώ – δη­λα­δή στο να είναι φτω­χό το Κρά­τος, να δα­νεί­ζε­ται υπέ­ρο­γκα πο­σά, χω­ρίς να μπο­ρεί να α­ντα­πο­κρί­νε­ται στις υ­πο­χρε­ώ­σεις του, αλ­λά και να υ­πο­δει­κνύ­ουν ή και να πα­ρα­κι­νούν, με τον τρόπο τους, τους πο­λί­τες να ζουν με ευ­μά­ρεια και πλου­τι­σμό. Ό­ταν κά­ποιος έ­χει μια ε­πι­χεί­ρη­ση, φρο­ντί­ζει ε­πι­με­λώς, ώστε τα έ­ξο­δα να μην υπερ­βαί­νουν τα έσοδα, και ό­ταν δεν μπο­ρεί να βρει τρό­πους ε­ξυ­γί­αν­σης της ε­πι­χει­ρή­σε­ως, α­να­θέ­τει σε ειδικούς να το κά­νουν.

Ε­πί­σης, ευθύ­νο­νται οι πο­λι­τι­κοί, οι οποί­οι α­κό­μη και τώ­ρα επι­δι­ώ­κουν με τις πε­ρι­κο­πές των μι­σθών, των ε­πι­δο­μά­των και τη γε­νι­κό­τε­ρη φο­ρο­λο­γί­α έμ­με­ση και ά­με­ση –  να εξισορροπήσουν τα πράγ­μα­τα, ώστε να α­πο­φύ­γει το Κρά­τος την πτώ­χευ­ση, ἀλ­λά δεν λαμβά­νουν ου­σια­στι­κά μέ­τρα αφενός για την α­νά­πτυ­ξη, και  αφ’ ετέ­ρου για σω­στή κοι­νω­νι­κή πο­λι­τι­κή. Η ε­πι­στή­μη της πο­λι­τι­κής οικο­νο­μί­ας α­να­φέ­ρει τις τρεις βα­σι­κές αρ­χές για τη δίκαιη κα­τα­νο­μή του ει­σο­δή­μα­τος: Την «αρ­χή της ίσης κα­τα­νο­μής», την «αρ­χή των αναγκών» και «την αρ­χή της συμ­βο­λής στην πα­ρα­γω­γή». Τε­λι­κά, στη χώ­ρα μας όχι μό­νον δεν κα­τα­νέ­μο­νται σω­στά τα εισο­δή­μα­τα, αλ­λά δεν εισπράτ­τε­ται δί­καια και η φο­ρο­λο­γί­α, ενώ θα πρέ­πει να φο­ρο­λο­γούνται πε­ρισ­σό­τε­ρο οι έχο­ντες και κα­τέ­χο­ντες.

Δεν είμαι οικο­νο­μο­λό­γος για να χρη­σι­μο­ποι­ώ ει­δι­κούς επι­στη­μο­νι­κούς ό­ρους, αλ­λά με την ἁ­πλό­τη­τα σκέ­ψε­ως του μέ­σου πο­λί­τη, βλέ­πω τη σύγ­χρο­νη οικο­νο­μι­κή κρί­ση, εκτός από τα πνευ­μα­τι­κά αίτια, στην πτω­χεί­α του Κρά­τους συ­γκρι­τι­κά με την ευ­η­με­ρί­α των πο­λι­τών, οπότε τα μέ­τρα για την οικο­νο­μι­κή βελ­τί­ω­ση του Κρά­τους και τη μεί­ω­ση των ει­σο­δη­μά­των των πο­λι­τών δη­μιουρ­γεί ε­ντά­σεις. Στο θέ­μα αυ­τό πρέ­πει να ε­πι­κρα­τή­σει νη­φα­λι­ό­τη­τα, διάκρι­ση και δι­καιο­σύ­νη.

5 ΣΧΟΛΙΑ

 1. Και οι παπάδες δεν ευθύνονται πάτερ ? σε όλη τη ζωή μου έβλεπα την πολιτεία και τους πολιτικούς χέρι-χέρι σε κάθε κοινωνική, οικονομική, πολιτική εκδήλωση με την εκκλησία και υμάς τους εκπροσώπους αυτής …. και ιδιαίτερα με την άρχουσα πολιτεία … χωρίς ποτέ να την κατακρίνε,ι να την αρνείται να μην την υποστηρίζει …
  Και σεις μέρος του προβλήματος είσθε και όχι της λύσης … και σήμερα λύσεις αναζητούμε … πολύ φοβούμαι επι ματέω ….

 2. Πατερ,
  Σας γραφω γιατι και λογω της θεσης επηρεαζεται αρκετο κοσμο.
  Η χωρα μας περνα μια κρισιμη περιοδο. Η πιθανοτητα για μαζικη φτωχεια και κοινωνικη αποσυνθεση δεν ειναι καθολου μικρη.
  Τα εχουμε κανει θαλασσα γιατι ειμαστε μια κοινονια που ζουσε χωρις να σκεφτεται, που η παρανομια ηταν οχι μονο αποδεκτη αλλα ειχε γινει για πολλους αρετη. Εχοντας ζησει καποια χρονια και στην Ελλαδα προσφατα μου εκανε εντυπωση η διαχυτη βλακεια. Για ολα τα κακα του κοσμου εφταιγαν οι Αμερικανοι , οι Εβραιοι και δε ξερω και εγω πιοι. Οι αλβανοι ηταν κλεφτες, οι Τουρκοι βαρβαροι και εμεις οι καλοι.
  Δεν παρατηρησα να γινεται αυτοκριτικη ποτε, για ολα εφταιγαν παντα καποιοι αλλοι, συνωμοσιες εναντιον μασ παντου. Η εκκλησια δεν μου θυμιζε κατι το πνευματικο. Πνευματικο ειναι κατε εμενα κατι που διεγειρει το πνευμα και τη σκεψη και την αναζητηση του καλου και οχι κατι συλλαλητηρια που μου ερχονται στο μυαλο, κατι συνθηματα του στυλ εξ ανατολων βαρβαροι και αυτοι που εχουν το κουσουρι.
  Ευχομαι η εκκλησια να βοηθησει στην πνευματικη και ηθικη αναγενηση της χωρας (ηθικη οπως ειμαι σιγουρος οτι ξερεται ειναι η μελετη του καλου). Βοηθειστε τους πιστους σας να καταλαβουν οτι τα κακα που μας βρηκαν εχουν τη ριζα τους στο ποσο κακοι και ανοητοι ειμασταν και οχι στο ευκολο συνθημα της συνομοσιολογιας και οτι φταινε οι αλλοι που τα εφαγαν.
  Καταλαβαινω οτι δεν αναφεραται συνομοσιες στο αρθρο σας αλλα πολλα μελη της Εκκλησιας ακομα πιστευουν σε τετοιες ανοησιες, για να μην αναφερθω στον Πειραιως.

 3. ΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩ ΔΙΚΙΟ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΣΚΕΨΗ. ΤΙ ΛΕΤΕ ΘΑ ΓΛΥΤΩΝΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟ «ΦΤΩΧΟ» ΚΡΑΤΟΣ ΕΑΝ Η ΕΚΛΗΣΙΑ
  ΑΠΕΣΥΡΕ ΤΙΣ ΔΙΕΚΔΙΚΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗ ΜΕ ΧΡΥΣΟΒΟΥΛΑ {ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΗΤΑΝ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ ΟΛΑ ΣΕ ΕΣΑΣ ΤΑ ΑΦΗΣΑΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΣΑΣ;}
  ΔΕ ΘΑ ΓΛΗΤΩΝΑΜΕ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ;

 4. sebasmiotate
  eiste oloi sas ypokrites………..kaloperasakides
  o 8eos yparxi……….
  kai sas timorise………..forontas rasa…….
  kikloforite les kai exoyme apokries……….ypokrites………
  gramatis kai farisaioi…………
  ta fotate gia pelatiaki sxesi gia tin basi ton piston…..

  xristianismos simeni amfiesi?

  xristianismos simeni ANASTASI toy XRISTOY……….
  zoi ateleytiti……..agapi

  exete xefigi teleios apo ayto poy zitai o xristos

  den to exete katalabi?

  alla ti sas niazi
  eseis 8elete na pernate kala tora
  meta 20 8a eistai oi perisoteroi tis ierarxia 8o xronon
  opote petate to mpalaki stoys alloys

  niazeste mono gia eggolpia
  arxieratikes stoles
  poy i ka8e mia kostizi pano apo 5000 eyro

  biles

  krifes filie me kosmikoys
  maxairomata
  radioyrgies

  psytofilodoxies toy typoy na gino mia mera ARXIEPISKOPOS

  kai an ginete

  8a skefteste pos mporo na gino PATRIARXIS

  kai peri xristianismoy
  pera brexi

  kai exete kai 8imo eseis oi ieromenoi

  oti sas xrostoyme kiolas dioti afierosate tin zoi sas…..alimono ti katantia…….

 5. ta prota xronia toy xristianismoy

  oi kirikes toy itan oi bolemenoi?

  asfalos oxi…………ekiritan to xristos anesti…me timima tin zoi toys……..

  posoi simera apo toys papades 8a to ekanan ayto dorean????????????

  i ekklisia ti einai doyleia?

  ergasia? o apostolos paulos plironotane?

  to xrima odigise tin ekklisia ….se la8os monopatia………….

  o xristos perimeni tin metania sas……………….

  den exete poli xrono…………o kosmos 8a pai se alles xristianikes omades…………

  alla kai eki oi perisoteres sas antigra foyn………….

  o xristos na mas boi8isi………..

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here