Γεροβασίλη για Εξάρχεια: Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν άβατα

0
2
Åãêáßíéá ôïõ Ãñáöåßïõ ÅîõðçñÝôçóçò Åðéóêåðôþí ðïõ äçìéïýñãçóå ç ÅëëçíéêÞ Áóôõíïìßá óôï êÝíôñï ôçò ÁèÞíáò (Äñáãáôóáíßïõ 4, Ðëáôåßá Êëáõèìþíïò), ãéá ôç äéåõêüëõíóç ôùí ôïõñéóôþí ðïõ åðéóêÝðôïíôáé ôçí ÁèÞíá, ôçí ÐÝìðôç 5 Íïåìâñßïõ 2015. Ôï Ãñáöåßï óôåëå÷þíåôáé áðü îåíüãëùóóï ðñïóùðéêü êáé èá áðïôåëÝóåé ðéëüôï ãéá ôç äçìéïõñãßá áíÜëïãùí Ãñáöåßùí êáé óå Üëëïõò äçìïöéëåßò ôïõñéóôéêïýò ðñïïñéóìïýò ôçò ÷þñáò ðïõ õðïäÝ÷ïíôáé ìåãÜëï üãêï ôïõñéóôþí. Ôï îåíüãëùóóï ðñïóùðéêü ôïõ Ãñáöåßïõ èá áíáëáìâÜíåé íá äéåõêïëýíåé ôïõò îÝíïõò (êõñßùò) ôïõñßóôåò ãéá èÝìáôá ðïõ áöïñïýí ôçí ÅëëçíéêÞ Áóôõíïìßá áëëÜ êáé ôõ÷üí óõíåííïÞóåéò ðïõ èá áðáéôïýíôáé ìå ôéò pñåóâåßåò ôïõò óå ðåñéðôþóåéò áðþëåéáò ôáîéäéùôéêþí åããñÜöùí. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

 

«Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν άβατα» δήλωσε στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ για τα Εξάρχεια η κυβερνητική εκπρόσωπος Όλγα Γεροβασίλη με αφορμή και τον ξυλοδαρμό του βουλευτή της ΝΔ Βασίλη Οικονόμου στην περιοχή.

«Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν άβατα, πρέπει να αντισταθούμε μαζικά σε αυτό, και φυσικά η κυβέρνηση θα παρέμβει» υπογράμμισε η κυβερνητική εκπρόσωπος.

 

Αναφορικά με το προσφυγικό, η κ. Γεροβασίλη τόνισε ότι «καμία χώρα στην Ευρώπη δεν ήταν έτοιμη να αντιμετωπίσει τέτοια προσφυγική κρίση. Η Ελλάδα με τέτοια οικονομική κρίση ανταποκρίθηκε αξιοπρεπώς». Το χρονικό όριο που είχε τεθεί, είπε η Όλγα Γεροβασίλη, ήταν η 15η Δεκεμβρίου. Άρα είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας, σημείωσε.

«Πρέπει και η κάθε χώρα να αναλάβει και το δικό της βάρος. Να ανταποκριθούν όλοι στις ευθύνες τους» διεμήνυσε στους εταίρους η κύρια Γεροβασιλη.

Ξεκαθάρισε τέλος ότι «Αμυγδαλέζα δεν θα ξαναυπάρξει».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here