Γεροβασίλη: Η κυβερνητική πλειοψηφία δεν απειλείται

0
8
Äçëþóåéò ôïõ ðñùèõðïõñãïý ÁëÝîç Ôóßðñá, ìåôÜ ôçí êõâåñíçôéêÞ óýóêåøç ãéá ôçí äéá÷åßñéóç ôùí æçôçìÜôùí ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôéò ðñïóöõãéêÝò ñïÝò, óôï ãñáöåßï ôçò áíáðëçñþôñéáò õðïõñãïý ãéá ÈÝìáôá ÌåôáíáóôåõôéêÞò ÐïëéôéêÞò, Ôáóßáò ×ñéóôïäïõëïðïýëïõ, ÐáñáóêåõÞ 7 Áõãïýóôïõ 2015. (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

 

«Η κυβερνητική πλειοψηφία δεν απειλείται» δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος Όλγα Γεροβασίλη σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στο Ρ/Σ «στο Κόκκινο».

Παράλληλα, η κυβερνητική εκπρόσωπος επανέλαβε ότι «δεν είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης η συγκρότηση οικουμενικής κυβέρνησης» και σε κάθε περίπτωση είναι άλλο πράγμα η συνεννόηση και άλλο το ζήτημα της οικουμενικής.

Για το ενδεχόμενο συγκρότησης οικουμενικού σχήματος, η κυβερνητική εκπρόσωπος τόνισε ότι το ζήτημα αυτό «ούτε προκύπτει από το πουθενά, ούτε από τις προθέσεις της κυβέρνησης», «με δεδομένο ότι υπάρχει μια κυβέρνηση με σταθερή πλειοψηφία, δύο μήνες μόλις μετά τις εκλογές».

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here