Χρυσοχοΐδης: Ολίσθημα η ατάκα Τσίπρα στο Κερατσίνι

Ï õðïõñãüò Ðñïóôáóßáò ôïõ Ðïëßôç Ìé÷Üëçò ×ñõóï÷ïúäçò êáé ï åêðñüóùðïò ôïõ Ãñáöåßïõ ôùí ÇíùìÝíùí Åèíþí ãéá ôá ÍáñêùôéêÜ êáé ôï ¸ãêëçìá  (UNODC) Mohamed Abdul-aziz ìéëïýí óôïõò äçìïóéïãñÜöïõò êáôÜ ôçí äéÜñêåéá óõíÝíôåõîçò Ôýðïõ, ðñéí ôçí Ýíáñîç ôçò «Äéåèíïýò ÐåñéöåñåéáêÞò ÄéÜóêåøçò êáôÜ ôïõ Äéåèíïýò ÏñãáíùìÝíïõ ÅãêëÞìáôïò óôçí ðåñéï÷Þ ôçò Ìåóïãåßïõ, ìå Ýìöáóç óôá èÝìáôá ëáèñïìåôáíÜóôåõóçò, ìÝóù èáëáóóßùí ïäþí», ôçí Ôñßôç 26 Éáíïõáñßïõ 2010.

 

«Ολίσθημα» χαρακτήρισε ο πρώην υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τη φράση του Αλέξη Τσίπρα στην προεκλογική του ομιλία στην Κερατσίνι: «Στις 20 Σεπτεμβρίου «ή θα τους τελειώσουμε ή θα μας τελειώσουν».

Ο υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ είπε χαρακτηριστικά «εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει να τελειώσει ο κ. Τσίπρας.
Δεν κάνουμε εκλογές εδώ για να αναμετρηθούμε ποιος θα δολοφονήσει ποιον και ποιος θα τελειώσει ποιον.

Αλλά με ποιον τρόπο την επομένη των εκλογών θα συνεργαστούμε όλοι μαζί, για να μπορέσουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα στη χώρα. Εξαιτίας αυτών των λογικών και αυτά είναι ντροπής πράγματα, δείχνει ότι ο κ. Τσίπρας κι άλλες δυνάμεις που επιμένουν σε αυτά είναι αμετανόητες. Εξαιτίας αυτών των λογικών που κυριάρχησαν στην Ελλάδα, μόνο τα χρόνια της κρίσης, πάμε στο τρίτο μνημόνιο».

Σχετικά Άρθρα


Αφήστε το σχόλιο σας

*

code