Κουτρουμάνης: Καταργείται η 35ετία για σύνταξη στο Δημόσιο

0
26
Óõíåäñßáóç õðü ôçí ðñïåäñßá ôçò ãåíéêÞò ãñáììáôÝùò Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí, ÁèçíÜò ÄñÝôôá, ôïõ Óõíôïíéóôéêïý Óõìâïõëßïõ Ðáñï÷þí Õãåßáò (ÓÕÓÐÕ). Ôçí Ýíáñîç ôùí åñãáóéþí ôïõ êÞñõîå ï áíáðëçñùôÞò õðïõñãüò Åñãáóßáò êáé ÊïéíùíéêÞò ÁóöÜëéóçò, Ãéþñãïò ÊïõôñïõìÜíçò / Ãéþñãïò ÊïõôñïõìÜíçò . (EUROKINISSI / ×ÁÓÉÁËÇÓ ÂÁÚÏÓ

Θεμελιωμένα δικαιώματα στο Δημόσιο καταργούνται μέσω κοινής υπουργικής απόφασης των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας που δημοσιεύθηκε χθες στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, σύμφωνα με τα όσα είπε ο Γιώργος Κουτρουμάνης.

Όπως δήλωσε ο πρώην υπουργός Εργασίας στο Mega, καταργούνται τα τριάντα πέντε χρόνια για σύνταξη, ενώ εξήγησε πως όσοι είχαν 35 έτη υπηρεσίας έως τον Αύγουστο και δεν έφυγαν, τώρα θα πρέπει, για να φύγουν, να συμπληρώσουν ηλικιακό όριο από 58,5 και άνω.

Συγκεκριμένα, όσοι εργαζόμενοι στο δημόσιο, έχουν προσληφθεί πριν από το 1983, είχαν τη δυνατότητα συνταξιοδότησης, με τη συμπλήρωση 35ετίας, ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας.Σ

ύμφωνα με το μέχρι σήμερα ισχύον πλαίσιο όσοι δεν είχαν συμπληρώσει 35ετία μέχρι 18 Αυγούστου 2015, θα έπρεπε να συμπληρώσουν το ηλικιακό όριο των 58 ετών και έξι μηνών, μετά τις 19 Αυγούστου του 2015.

Το καινούργιο στοιχείο που ανατρέπει τα θεμελιωμένα δικαιώματα είναι ότι ακόμη κι αυτοί που είχαν συμπληρώσει την 35ετία μέχρι τις 18 Αυγούστου και δεν αποχώρησαν τώρα θα χρειαστεί να συμπληρώσουν και τα αντίστοιχα ηλικιακά όρια που ξεκινούν από τα 58,5 και φθάνουν μέχρι τα 62.

Παράλληλα, για όσους δεν συμπληρώσουν τα 35 χρόνια μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2021προβλέπεται αύξηση των ετών ασφάλισης από τα 35 στα 40 χρόνια.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here