Λαγκάρντ: Η ευθύνη είναι τώρα στους Έλληνες

0
5
Óôéãìéüôõðï áðü ôçí óõíÝíôåõîç ôýðïõ ãéá ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò óõíåäñßáóçò ôïõ Eurogroup, ôçí Ôñßôç 27 Íïåìâñßïõ 2012. Ïé õðïõñãïß Ïéêïíïìéêþí ôçò Eõñùæþíçò åíÝêñéíáí ôçí êáôáâïëÞ ôïõ ðïóïý ôùí 43,7 äéóåêáôïììõñßùí åõñþ. ÌÝ÷ñé ôéò 13 Äåêåìâñßïõ èá ãßíåé ç åêôáìßåõóç ôçò äüóçò ýøïõò 34,4 äéó. åõñþ, åíþ Üëëá 9,3 äéó. åõñþ èá äïèïýí óå ôñßá ôìÞìáôá óôï ðñþôï ôñßìçíï ôïõ 2013, õðü ôçí ðñïûðüèåóç üôé ç ÅëëÜäá èá ôçñÞóåé ôéò äåóìåýóåéò ôçò. Ïé äéåèíåßò ðéóôùôÝò ôçò ÅëëÜäáò áíáìÝíïõí ðëÝïí üôé ôï ÷ñÝïò ôçò ÷þñáò èá öôÜóåé óôï 175% ôïõ ÁÅÐ ôï 2016, èá ìåéùèåß óôï 124% ôï 2020 êáé èá ðÝóåé «óçìáíôéêÜ» êÜôù áðü ôï 110% ôï 2022. (EUROKINISSI/ÓÕÌÂÏÕËÉÏ ÔÇÓ Å.Å.)

 

Μήνυμα προς την  Ελλάδα ότι είναι αυτή τώρα που πρέπει να αποφασίσει,  φέρεται να έστειλε η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ στην ενημέρωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου του ταμείου.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του MEGA στην Ουάσινγκτον Μιχάλη Ιγνατίου η κυρία Λαγκάρντ απέφυγε να εισχωρήσει σε λεπτομέρειες  αλλά επανέλαβε τρεις φορές ότι «η ευθύνη είναι στους Έλληνες».

Η κυρία Λαγκάρντ επισήμανε, επίσης,  ότι πρέπει να βρεθεί λύση στο θέμα της Ελλάδας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here