Μητρόπουλος: Ανάγκη για νέο κυβερνητικό σχήμα

0
8
Óõíåäñßáóç ôçò ÅðéôñïðÞò Äçìüóéáò Äéïßêçóçò, Äçìüóéáò ÔÜîçò êáé Äéêáéïóýíçò, ìå èÝìá ôçí åðåîåñãáóßá êáé åîÝôáóç ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ ôïõ Õðïõñãåßïõ Åóùôåñéêþí ãéá ôçí åíóùìÜôùóç ôçò Ïäçãßáò 2013/1/ÅÅ ôïõ Óõìâïõëßïõ ãéá ôçí ôñïðïðïßçóç ôçò ïäçãßáò ó÷åôéêÜ ìå ôéò ëåðôïìÝñåéåò Üóêçóçò ôïõ äéêáéþìáôïò ôïõ åêëÝãåóèáé êáôÜ ôéò åêëïãÝò ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ áðü ôïõò ðïëßôåò ôçò ¸íùóçò ðïõ êáôïéêïýí óå Ýíá êñÜôïò ìÝëïò ôïõ ïðïßïõ äåí åßíáé õðÞêïïé óôï åëëçíéêü äßêáéï, ôçí ÔåôÜñôç 12 Öåâñïõáñßïõ 2014. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Την ανάγκη συγκρότησης ενός νέου κυβερνητικού σχήματος ευρύτατης πολιτικής και κοινωνικής βάσης επανέλαβε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Μητρόπουλος.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του στο περιστύλιο της Βουλής λίγο πριν ξεκινήσει η συζήτηση για το δεύτερο πακέτο μέτρων του τρίτου Μνημονίου «η κυβέρνηση της αριστεράς δεν μπορεί να εφαρμόσει μόνη της μια τέτοιας σκληρότητας δέσμη μέτρων, δεν μπορεί να κατεδαφίσει μόνη της το κοινωνικό κράτος όπως ζητούν οι δανειστές, δεν μπορεί να διαπραγματευτεί μόνη της την τρίτη συμφωνία ακόμα και μετά από εκλογές».

Ζήτησε, επίσης, την εκπόνηση σχεδίου εθνικής επανεκκίνησης και τη συγκρότηση νέας διαπραγματευτικής ομάδας με αξιοπιστία και κύρος.

Ερωτηθείς για το αν θα είναι αυτός που θα προεδρεύσει στην κρίσιμη συνεδρίαση της Βουλής ο κ. Μητρόπουλος απάντησε ότι «Πρόεδρος παραμένει η κυρία Κωνσταντοπούλου, περιμένω κι εγώ πώς θα διευθετήσει το ζήτημα, θα προεδρεύσει η ίδια και θα προεδρεύσω κι εγώ».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here