Μητρόπουλος: Ηττηθήκαμε, ηττηθήκαμε, ηττηθήκαμε – Το μνημόνιο είναι μη εφαρμόσιμο

1
7
ÁÑÃÏÓ-ÃÝìéóå áóöõêôéêÜ ç áßèïõóá ÄéáëÝîåùí ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ Áñãïëßäáò ôç ÄåõôÝñá13 Ïêôùâñßïõ 2014 ôï áðüãåõìá ãéá ôçí Çìåñßäá ìå èÝìá: â?œ Ôï ìÝëëïí ôùí ìéóèþí êáé ôùí óõíôÜîåùí â?? åñãáóéáêÜ äéêáéþìáôáâ? ðïõ ïñãÜíùóå ôï ÅðéìåëçôÞñéï Áñãïëßäáò. ÏìéëçôÝò, ï êáèçãçôÞò Åñãáôéêïý Äéêáßïõ ÁëÝîçò Ìçôñüðïõëïò êáé ï Äéïíýóéïò ÔåìðïíÝñáò, åîåéäéêåõìÝíïò óå óõíôáîéïäïôéêÜ èÝìáôá. Óôçí åêäÞëùóç ðáñüíôåò ï âïõëåõôÞò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ Ä.ÊïäÝëáò,ï ðåñéöåñåéáêüò óýìâïõëïò Ã. Ãáâñßëïò,ï ðñüåäñïò ôïõ Åìðïñéêïý Óõëëüãïõ ¶ñãïõò Á.ÊáëïèÝïõ ê.á.//ÓÔÇ ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÁ Ï ÁËÅÎÇÓ ÌÇÔÑÏÐÏÐÏÕËÏÓ. ÂÉÍÔÅÏ http://youtu.be/a7iolzKvAGI (Öùôïãñáößåò &âßíôåï eurokinissi Âáóßëçò Ðáðáäüðïõëïò)

Την πεποίθησή του ότι «δεν μπορεί να εφαρμοστεί το μνημόνιο» εξέφρασε σήμερα, ημέρα Κυριακή μέσω του ΣΚΑΪ ο αντιπρόεδρος της Βουλής Αλέξης Μητρόπουλος.

 

«Ηττηθήκαμε, ηττηθήκαμε ηττηθήκαμε και δώσαμε αφορμή στον Σόιμπλε να χαίρεται για τη λιτότητά του, τον λιταρχισμό του» ανέφερε χαρακτηριστικά ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

 

Για το «παρών» στην ψήφιση του τρίτου μνημονίου ο κ. Μητρόπουλος εξήγησε ότι «από πολυγραφότερος αποδομητής του μνημονίου δεν ήθελα να προδώσω τις αρχές μου».

«Η πρώτη μείωση των συντάξεων άρχισε από την Παρασκευή, δεν μπορούσα να στηρίξω» διευκρίνισε στη συνέχεια.

 

«Η ψήφιση από τον ΣΥΡΙΖΑ του τρίτου μνημονίου άλλαξε όλη την ατζέντα της Αριστεράς… Για πρώτη φορά ανέλαβε δανεισμό μέσω μνημονίου με ρήτρα εκχώρησης κυριαρχίας και συμπιέσεως των συντάξεων» τόνισε ο κ. Μητρόπουλος.

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΑΥΤΟΣ ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΤΡΟΠΗ ΕΠΑΝΑΛΜΒΑΝΩ ΚΙ ΕΓΩ ΟΣΑ ΣΧΟΛΙΑ ΈΓΡΑΨΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ:
    Η προσωποποίηση του λαϊκισμού και των διφορούμενων απαντήσεων στα πρωινάδικα της τηλεόρασης , λες και είναι η Πυθία,καλά θα κάνει να κλείσει το στόμα του ή να απαλλάξει την πολιτική σκηνή του τόπου από την παρουσία του μήπως και μπορέσουμε ύστερα από 8 χρόνια λιτότητας και άγριων προσπαθειών του ελληνικού λαού να σωθεί η χώρα και να ξαναγυρίσει η ζωή μας στην κανονικότητά της.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here