Νέα κριτική Τσακαλώτου: Δεν είχαμε ολοκληρωμένες προτάσεις

3
13
Óôéãìéüôõðï áðü ôï 1ï ÓõíÝäñéï Åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò áðü ôçí "ÍáõôåìðïñéêÞ" ìå èÝìá: Åðé÷åéñþíôáò óôï ìÝëëïí, 2015-2020, ôçí ÐÝìðôç, 7 ÌáÀïõ 2015 óôï ÌÝãáñï ÌïõóéêÞò Áèçíþí. Óôü÷ïò ôïõ óõíåäñßïõ åßíáé íá áîéïëïãçèåß ôï éó÷ýïí êáíïíéóôéêü ðëáßóéï ãéá ôçí åðé÷åéñçìáôéêüôçôá óôç ÷þñá ìáò êáé ôáõôü÷ñïíá íá êáôáãñáöïýí ïé äñÜóåéò ðïõ ç êõâÝñíçóç èá ðñÝðåé íá õëïðïéÞóåé ãéá ôçí ïõóéáóôéêÞ óôÞñéîç ôùí åðé÷åéñÞóåùí, óôï ðáñüí áëëÜ êáé óôï ìÝëëïí. ÁðïâëÝðåé áêüìç íá áíáäåé÷èåß ç óçìáóßá ôçò ÷ñçìáôïäüôçóçò êáé ôùí åðåíäýóåùí ãéá ôéò åðé÷åéñÞóåéò, íá êáôáãñáöïýí ïé äéáèÝóéìåò ðçãÝò äáíåéóìïý, íá äéåñåõíçèåß óôï êáôÜ ðüóïí ç êáéíïôïìßá, ç áíôáãùíéóôéêüôçôá êáé ç äéáöïñïðïßçóç ôùí åôáéñéþí êáé ôùí ðñïúüíôùí Þ õðçñåóéþí, äçìéïõñãïýí óõíèÞêåò åðéôõ÷çìÝíçò åîùóôñåöïýò åðé÷åßñçóçò ìå óçìáíôéêÝò åîáãùãéêÝò åðéäüóåéò// Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ ÅÕÊËÅÉÄÇÓ ÔÓÁÊÁËÙÔÏÓ. (EUROKINISSI/ÃÅÙÑÃÉÁ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÕ)

Ο συντονιστής της διαπραγματευτικής ομάδας Ευκλείδης Τσακαλώτος συνέχισε και σήμερα τις επικρίσεις για τους χειρισμούς της κυβέρνησης τους πρώτους μήνες. Παραδέχθηκε ότι υπήρξαν καθυστερήσεις και έλλειψη ολοκληρωμένων προτάσεων.

Είναι η τρίτη φορά μέσα σε λίγες μέρες που διατυπώνει μομφή, με προφανή στόχο τον υπουργό Οικονομικών Γιάννη Βαρουφάκη -αν και δεν τον κατονομάζει. Είχε ξεκινήσει, καταδικάζοντας την απόφαση να υπογράψει η ελληνική κυβέρνηση την απόφαση παράτασης του ισχύοντος μνημονίου, χωρίς να πάρει χρήματα.

Μιλώντας σε συνέδριο της «Ναυτεμπορικής» για την επιχειρηματικότητα είπε μεταξύ άλλων: «Η κυβέρνηση έχει δουλέψει σκληρά για το καλό σενάριο, να βρεθεί λύση. Όσοι λένε ότι καθυστερήσαμε και ότι δεν είχαμε ολοκληρωμένες προτάσεις μπορεί να έχουν μία βάση αλήθειας. Είναι λογικό ένα κόμμα που γίνεται πρώτη φορά κυβέρνηση να έχει έλλειψη τεχνοκρατικής βοήθειας και τεχνογνωσίας».

Πρόσθεσε, πάντως, ότι τα βασικά προβλήματα ήταν πολιτικά και σημείωσε ότι η κυβέρνηση τάσσεται υπέρ ενός έντιμου συμβιβασμού μεταξύ του παλιού και του καινούργιου, γιατί μία κυβέρνηση με νωπή λαϊκή εντολή δικαιούται να βλέπει με διαφορετικό τρόπο την συνέχεια.

 

3 ΣΧΟΛΙΑ

  1. Τραγικοί είναι!! Παρέσυραν τον κόσμο σε εκλογές υποσχόμενοι σε όλους μας σωτηρία, ρευστότητα, επαναπροσλήψεις και ό,τι μπορεί να φανταστεί ο νους, σε μία στιγμή που η χώρα πήγαινε να σηκώσει κεφάλι. Μας έφεραν πίσω σε καταστάσεις που χύσαμε αίμα για να τις ξεπεράσουμε και τώρα θα πέσουμε σε νέα λιτότητα για να αποτασταθεί η ζημιά που έκαναν. Τραγικοί και επικίνδυνοι!!

  2. Κύριε Τσακαλώτο, κάνε ότι καλύτερο μπορείς χωρίς κριτική. Μην προσπαθείς να φανείς εσύ, υποβαθμίζοντας το Γιάνη, θα πετύχεις το αντίθετο. Φέρσου αντρίκια και θαρραλέα όπως εκείνος, για το καλό της Ελλάδας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here