Ο Αλέξης Τσίπρας και η Άνγκελα Μέρκελ έρχονται… κοντά

0
6
Ðåñáóôéêüò ðñïóðåñíÜ graffiti ôïõ êáëëéôÝ÷íç Jupiterfab ðïõ áðåéêïíßæåé ôïí ðñùèõðïõñãü ÁëÝîç Ôóßðñá ìå ôçí êáãêåëÜñéï ôçò Ãåñìáíßáò Áíãêåëá ÌÝñêåë, ÁèÞíá ÐáñáóêåõÞ 9 Ïêôùâñßïõ. Ç åéêüíá ðáñáðÝìðåé óå ãêñÜöéôé óôï ôåß÷ïò ôïõ Âåñïëßíïõ ðïõ áðåéêüíéæå ôïí çãÝôç ôçò ÓïâéåôéêÞò Åíùóçò Ëåïíßíô ÌðñÝæíéåö íá öéëÜ óôï óôüìá ôïí çãÝôç ôçò ËáéêÞò Äçìïêñáôßáò ôçò Ãåñìáíßáò Åñé÷ ×üíåêåñ. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ

 

Σε έναν τοίχο στο κέντρο της Αθήνας, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Άλέξης Τσίπρας και η Γερμανίδα Καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ έρχονται κοντά… σε απόσταση αναπνοής…GRAFFITI - ÔÓÉÐÑÁÓ - ÌÅÑÊÅËντα, σε

Υπεύθυνος για αυτό, ο Ιταλός Καλλιτέχνης Jupiterfab που δημιούργησε το graffiti στο πλαίσιο μιας έκθεσης στην οποία συμμετέχουν καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο.

Η εικόνα παραπέμπει σε γκράφιτι στο τείχος του Βερολίνου που απεικόνιζε τον ηγέτη της Σοβιετικής Ενωσης Λεονίντ Μπρέζνιεφ να φιλάει τον ηγέτη της Λαικής Δημοκρατίας της Γερμανίας Εριχ Χόνεκερ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here