Ο Καμμένος με στολή παραλλαγής φωτογραφίζεται στις Οινούσσες ενώ οι Τούρκοι πιλότοι κάνουν «πάρτι»

0
42

 

Ντυμένος με στολή παραλλαγής φωτογραφήθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Πάνος Καμμένος με στρατιώτες που συμμετείχαν στην άσκηση «ΠΥΡΠΟΛΗΤΗΣ 1/16».

(ÎÝíç Äçìïóßåõóç) Ï õðïõñãüò ÅèíéêÞò ¢ìõíáò ÐÜíïò ÊáììÝíïò (ÊÁ), ìå ôïí Áñ÷çãü ÃÅÅÈÁ Íáýáñ÷ï ÅõÜããåëï ÁðïóôïëÜêç ÐÍ (ÊÁ) öùôïãñáößæïíôáé ìå óôñáôéþôåò ðïõ óõììåôåß÷áí óôçí Üóêçóç «ÐÕÑÐÏËÇÔÇÓ 1/16» . Ï ÕÅÈÁ, óõíïäåõüìåíïò áðü ôïí Áñ÷çãü ÃÅÅÈÁ êáé ôïí Áñ÷çãü ÃÅÓ ÁíôéóôñÜôçãï Âáóßëåéï Ôåëëßäç, ðáñáêïëïýèçóå äñáóôçñéüôçôåò ôçò Üóêçóçò åôïéìüôçôáò «ÐÕÑÐÏËÇÔÇÓ 1/16» ðïõ äéåîÞ÷èç óôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ ôïõ íïìïý Êéëêßò, êáèþò êáé Üóêçóç áåñÜìõíáò óôçí ðåñéï÷Þ ×ßïõ - Ïéíïõóóþí. ÁÐÅ- ÌÐÅ/ ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÕÐÏÕ ÕÐÅÈÁ /STR

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ και τον Αρχηγό ΓΕΣ Αντιστράτηγο Βασίλειο Τελλίδη, παρακολούθησε δραστηριότητες της άσκησης ετοιμότητας «ΠΥΡΠΟΛΗΤΗΣ 1/16» που διεξήχθη στην ευρύτερη περιοχή του νομού Κιλκίς, καθώς και άσκηση αεράμυνας στην περιοχή Χίου – Οινουσσών.

Την ίδια ώρα οι τουρκικές προκλήσεις στο κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο ξεπέρασαν κάθε  όριο. Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ , μόνο σήμερα πραγματοποιήθηκαν 31 παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου και 12 παραβάσεις του FIR Aθηνών, από τρία αεροσκάφη (δύο σε σχηματισμό και ένα μεμονωμένο), δύο εκ των οποίων ήταν οπλισμένα.

Έξι εκ των ανωτέρω 31 παραβιάσεων ήταν υπερπτήσεις που πραγματοποίησε το ζεύγος των μαχητικών αεροσκαφών πάνω από τις Οινούσσες σε χρόνους 11:33 και 12:19 στα 22.000 πόδια και 34.000 πόδια, αντίστοιχα καθώς και πάνω από τη νήσο Παναγιά σε χρόνους 11:41, 11:46, 11:50 και 11:53 στα 26.000 πόδια, 25.500 πόδια, 26.000 πόδια και 34.000 πόδια αντίστοιχα.

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here