Παρέμβαση Καραμανλή με τηλεοπτικό διάγγελμα

0
35
Ï Ðñùèõðïõñãüò Êþóôáò ÊáñáìáíëÞò êÜíåé äçëþóåéò óôï ÌÝãáñï Ìáîßìïõ ó÷åôéêÜ ãéá ôçí ðñüôáóç ôçò ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò ãéá ôçí Üñóç ôçò åðéôÞñçóçò ôçò ÅëëçíéêÞò Ïéêïíïìßáò , ÔåôÜñôç 16 ÌáÀïõ 2007.

Σε δημόσια παρέμβαση υπέρ της παραμονής της χώρας στη στενή ευρωπαϊκή οικογένεια και της αποφυγής του εθνικού διχασμού αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, να προβεί σε λίγη ώρα ο πρώην Πρωθυπουργός κ. Κώστας Καραμανλής.

Να υπενθυμιστεί ότι ο κ. Καραμανλής, λίγο μετά την ανακοίνωση του δημοψηφίσματος, είχε σημειώσει ότι «τα πιο ζωτικά συμφέροντα του έθνους επιβάλουν την παραμονή της χώρας στην καρδιά της Ευρώπης. Οι υπαρκτές ατέλειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αναιρούν επ ουδενί την αξία αυτού του στρατηγικού προσανατολισμού. Άφρονες επιλογές που ναρκοθετούν την αρχή αυτή εξωθούν τη χώρα σε περιπέτειες με απρόβλεπτες και πιθανώς μη αναστρέψιμες συνέπειες».

Η κρισιμότητα των στιγμών τον ωθούν τώρα σε νέα παρέμβαση, αυτή τη φορά στην τηλεοπτική κάμερα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here