Παυλόπουλος προς πολιτικούς αρχηγούς: Σταθήκατε στο ύψος των περιστάσεων

0
4
Ï Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò Ðñïêüðçò Ðáõëüðïõëïò (2Ä) óõíïìéëåß ìå ôïí ðñùèõðïõñãü ÁëÝîç Ôóßðñá (Ä), ôïí Ðñüåäñï ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò ÅõÜããåëï ÌåúìáñÜêç (3Ä), ôïí ÅðéêåöáëÞò ôïõ «Ðïôáìéïý» Óôáýñï ÈåïäùñÜêç (2Á), ôïí ÁèáíÜóéï Ðáößëç (3Á), ôïí Ðñüåäñï ôùí ÁíåîáñôÞôùí ÅëëÞíùí ÐÜíï ÊáììÝíï(Á) êáé ôçí Ðñüåäñï ÐÁÓÏÊ Öþöç ÃåííçìáôÜ (Ê), ôçí ÐáñáóêåõÞ 24 Éïõëßïõ 2015, óôï Ðñïåäñéêü ÌÝãáñï. Ìå ôçí åõêáéñßá ôçò 41çò åðåôåßïõ ôçò áðïêáôÜóôáóçò ôçò Äçìïêñáôßáò, ï Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò Ðñïêüðéïò Ðáõëüðïõëïò ðáñáèÝôåé ãåýìá óôï Ðñïåäñéêü ÌÝãáñï, ðñïò ôéìÞí ôùí Ðïëéôéêþí Áñ÷çãþí. Óôï ãåýìá ðáñáêÜèïíôáé o Ðñùèõðïõñãüò ÁëÝîçò Ôóßðñáò, ï Ðñüåäñïò ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò ÅõÜããåëïò ÌåúìáñÜêçò, ï åðéêåöáëÞò ôïõ Ðïôáìéïý Óôáýñïò ÈåïäùñÜêçò, åê ìÝñïõò ôïõ Êïììïõíéóôéêïý Êüììáôïò ÅëëÜäïò, ëüãù áðïõóßáò ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ôçò ÊåíôñéêÞò ÅðéôñïðÞò ÄçìÞôñç Êïõôóïýìðá, ï ÁèáíÜóéïò Ðáößëçò, ìÝëïò ôçò ÊåíôñéêÞò ÅðéôñïðÞò êáé Êïéíïâïõëåõôéêüò Åêðñüóùðïò ôïõ Êüììáôïò, ï Ðñüåäñïò ôùí ÁíåîáñôÞôùí ÅëëÞíùí ÐÜíïò ÊáììÝíïò êáé ç Ðñüåäñïò ôïõ ÐáíåëëÞíéïõ Óïóéáëéóôéêïý ÊéíÞìáôïò Öþöç ÃåííçìáôÜ. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ

«Σταθήκατε στο ύψος των περιστάσεων παρά τις όποιες διαφορές σας και αυτό σας το αναγνωρίζει ο ελληνικός λαός» , είπε απευθυνόμενος προς τους πολιτικούς αρχηγούς, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος.

Η ατμόσφαιρα που επικράτησε μεταξύ των πολιτικών αρχηγών ήταν ιδιαίτερα φιλική και ευχαριστή, πριν παρακαθήσουν στο γεύμα που τους παραθέτει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με την ευκαιρία της 41ης επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας.

Πρώτος προσήλθε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης που αντικαθιστά τον κ. Δημήτρη Κουτσούμπα που είναι σε περιοδεία. Έπειτα προσήλθε ο πρόεδρος της ΝΔ Βαγγέλης Μειμαράκης μόλις «αναβαθμισμένος» από την Πολιτική Επιτροπή του κόμματός του και ακολούθως ο Πρόεδρος των ΑΝΕΛ Πάνος Καμμένος. Τέταρτος σε σειρά προσήλθε ο επικεφαλής του Ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης, επόμενη η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Φώφη Γεννηματά.

Τελευταίος στις 2.15 ακριβώς προσήλθε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και ένα λεπτό αργότερα μπήκε στην αίθουσα που γίνεται το γεύμα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here