Σακελλαρίδης: Σοβαρή διαίρεση στην Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ

0
15
Ï êõâåñíçôéêüò åêðñüóùðïò ÃáâñéÞë Óáêåëëáñßäçò ìéëÜåé êáôÜ ôçí äéÜñêåéá ôçò åíçìÝñùóçò ôùí ðïëéôéêþí óõíôáêôþí áëëÜ êáé ôùí áíôáðïêñéôþí îÝíïõ ôýðïõ óôçí ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá ÅíçìÝñùóçò, ÄåõôÝñá 4 ÌáÀïõ 2015. Ç åíçìÝñùóç ôùí îÝíùí áíôáðïêñéôþí èá ðñáãìáôïðïéåßôáé êÜèå ÄåõôÝñá êáé ÐÝìðôç óôéò 13:30, ðÜëé óôçí ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá ÅíçìÝñùóçò. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

 

Σημαντικό βήμα για τη συμφωνία χαρακτήρισε τη ψήφιση των δύσκολων μέτρων στη Βουλή,  ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Παραδέχτηκε, ωστόσο, ότι «το αποτέλεσμα της σημερινής ψηφοφορίας συνιστά σοβαρή διαίρεση στην ενότητα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ», προλειαίνοντας το έδαφος για ευρύ ανασχηματισμό.

Οπως είπε, 32 βουλευτές  αποφάσισαν να μην στηρίξουν την κυβέρνηση της Αριστεράς καταψηφίζοντας την επιλογή της για αποτροπή του κινδύνου της χρεοκοπίας.

«Βασική προτεραιότητα του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της Συμφωνίας, το αμέσως επόμενο διάστημα» κατέληξε.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here