Σαμαράς και Μειμαράκης χαιρετήθηκαν για να βγει η φωτογραφία…

0
5
Ï ðñþçí ðñùèõðïõñãüò Áíôþíçò ÓáìáñÜò (Á) êáé ï ðñüåäñïò ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò ÅõÜããåëïò ÌåúìáñÜêçò (Ä) óõíïìéëïýí êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò äéáäéêáóßáò ãéá ôçí åêëïãÞ ðñïÝäñïõ ôçò ÂïõëÞò, ÊõñéáêÞ 4 Ïêôùâñßïõ 2015. ÁìÝóùò ìåôÜ ôçí åêëïãÞ ôïõ íÝïõ ðñïÝäñïõ åêëÝãïíôáé ïé áíôéðñüåäñïé, ïé êïóìÞôïñåò êáé ïé ãñáììáôåßò ôïõ Óþìáôïò. Ãéá ôï áîßùìá ôïõ ðñïÝäñïõ ï ÓÕÑÉÆÁ ðñïôåßíåé ôï Íßêï Âïýôóç. Ï ðñüåäñïò ôçò ÂïõëÞò åêëÝãåôáé ìå ôçí áðüëõôç ðëåéoøçößá ôoõ óõíüëïõ ôïõ áñéèìïý ôùí âoõëåõôþí (151). Áöïý ï íÝïò ðñüåäñïò ôçò ÂïõëÞò, áíáãíþóåé ôéò ðñïãñáììáôéêÝò ôïõ äçëþóåéò óôçí ÏëïìÝëåéá, óôç 1.30 ôï ìåóçìÝñé, èá äéåîá÷èåß ç óõíåäñßáóç ãéá ôçí åêëïãÞ ôùí ëïéðþí ìåëþí ôïõ íÝïõ Ðñïåäñåßïõ. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

Μετά την εσωκομματικά αναταραχή που προκάλεσε στη ΝΔ η εικόνα του Αντώνη Σαμαρά και του Βαγγέλη Μειμαράκη να μη χαιρετιούνται καν, στη διάρκεια της ορκωμοσίας των βουλευτών, σήμερα υπήρξε προσπάθεια διόρθωσης και από τους δυο.

Έτσι, στο περιθώριο της ψηφοφορίας για την ανάδειξη του νέου προέδρου της Βουλής, ο πρώην αρχηγός και ο υπηρεσιακός πρόεδρος αντάλλαξαν χειραψία και λίγες κουβέντες στα όρθια…χάριν των φωτογράφων!

Κανέναν, βέβαια, δεν έπεισαν τα χαμόγελά τους. Ο μεν Σαμαράς κατηγορεί για αγνωμοσύνη τον διάδοχό του, επειδή δεν στήριξε -όπως λέει- το έργο του ως πρωθυπουργού στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. Αλλά και ο Μειμαράκης του προσάπτει ότι συναντήθηκε με τους αντιπάλους του πριν από λίγες μέρες και δεν στηρίζει τον ίδιο...

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here