Σταθάκης: Από 1η Ιανουαρίου ο νέος αναπτυξιακός νόμος

0
8
Ìüíç óõæÞôçóç åðß ôçò áñ÷Þò, ôùí Üñèñùí êáé ôïõ óõíüëïõ ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ ôïõ Õðïõñãåßïõ ÁíÜðôõîçò, Áíôáãùíéóôéêüôçôáò, Õðïäïìþí, Ìåôáöïñþí êáé Äéêôýùí «Ðñüãñáììá äéåõêüëõíóçò ãéá åíÞìåñïõò äáíåéïëÞðôåò êáé ôñïðïðïéÞóåéò óôï í. 3869/2010», ÄåõôÝñá 10 Éïõí. 2013. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

 

Από την 1η Ιανουαρίου 2016 θα ισχύει ο νέος αναπτυξιακός νόμος,  δήλωσε από τη Βουλή ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου.

Ειδικότερα,  ο κ. Σταθάκης είπε ότι «ολοκληρώθηκε η διαβούλευση με πάνω 120 κοινωνικούς φορείς» και στόχος είναι να μπορεί να ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου. Κάνοντας ειδική αναφορά στην ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας ο υπουργός Οικονομίας τόνισε ότι το ενδιαφέρον της κυβέρνησης αποτυπώνεται στο νέο αναπτυξιακό νόμο και στο νέο ΕΣΠΑ.

Για το νέο ΕΣΠΑ ο υπουργός υπογράμμισε πως «ξεκίνησε ομαλά» και πως «τις περασμένες 15 μέρες έγιναν οι πρώτες εξαγγελίες προγραμμάτων αποκλειστικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τον τουρισμό και την αντιμετώπιση της ανεργίας».

Υπενθύμισε επίσης ότι «συνάψαμε δάνειο με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ύψους 1 δισ., και εκταμιεύθηκαν τα πρώτα 330 εκατ. ευρώ», αλλά και ότι «υπήρξαν νέες ρυθμίσεις για την Ελλάδα» που εξασφάλισαν επιπρόσθετη ρευστότητα ύψους 2 δισ. ευρώ για το 2015 – 2016.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here