Στη Βουλή η ελληνική πρόταση – Αύριο η ψηφοφορία

0
2
ÏíïìáóôéêÞ øçöïöïñßá åðß ôçò áñ÷Þò ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ "Ôñïðïðïßçóç äéáôÜîåùí Êþäéêá ÅëëçíéêÞò ÉèáãÝíåéáò - Ôñïðïðïßçóç ôïõ í. 4251/2014 ãéá ôçí ðñïóáñìïãÞ ôçò åëëçíéêÞò íïìïèåóßáò óôéò Ïäçãßåò ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ êáé ôïõ Óõìâïõëßïõ 2011/98/ÅÅ ó÷åôéêÜ ìå åíéáßá äéáäéêáóßá õðïâïëÞò áßôçóçò ãéá ôç ÷ïñÞãçóç óôïõò ðïëßôåò ôñßôùí ÷ùñþí åíéáßáò Üäåéáò äéáìïíÞò êáé åñãáóßáò óôçí åðéêñÜôåéá êñÜôïõò - ìÝëïõò êáé ó÷åôéêÜ ìå êïéíü óýíïëï äéêáéùìÜôùí ãéá ôïõò åñãáæïìÝíïõò áðü ôñßôåò ÷þñåò ðïõ äéáìÝíïõí íïìßìùò óå êñÜôïò - ìÝëïò êáé 2014/36/ÅÅ ó÷åôéêÜ ìå ôéò ðñïûðïèÝóåéò åéóüäïõ êáé äéáìïíÞò ðïëéôþí ôñßôùí ÷ùñþí ìå óêïðü ôçí åðï÷éáêÞ åñãáóßá êáé Üëëåò äéáôÜîåéò" ôçí ÐÝìðôç 25 Éïõíßïõ 2015. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

 

Η ελληνική πρόταση θα κατατεθεί απόψε στη βουλή, σύμφωνα με πληροφορίες,  προκειμένου την Παρασκευή με τη μορφή του κατεπείγοντος να συζητηθεί και να ψηφιστεί στην επιτροπή και στην ολομέλεια, όχι για την τελική έγκριση, αλλά για να εγκριθεί ως βάση επί της οποίας θα διαπραγματευτεί ο πρωθυπουργός, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ο υπουργός Οικονομικών με τους θεσμούς.

Το κείμενο της πρότασης θα αποσταλεί με e-mail από το υπουργείο Οικονομικών στον επικεφαλής του Eurogroup Γερούν Ντέισελμπλουμ, ο οποίος και θα το κοινοποιήσει στους υπουργούς Οικονομικών των κρατών – μελών της Ευρωζώνης.

Αναλυτικότερα, η ελληνική πρόταση κατατίθεται απόψε στην Βουλή, προκειμένου την Παρασκευή με τη διαδικασία του κατεπείγοντος να λάβει γνώση η Ολομέλεια, από την οποία θα ζητηθεί η εξουσιοδότηση προς τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη και τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο να διαπραγματευθούν επί τη βάσει αυτού του κειμένου.

Αφού ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση το οριστικό κείμενο θα κατατεθεί και πάλι στη Βουλή, προκειμένου να πάρει εκ νέου έγκριση και να γίνει νόμος του κράτους.

Νωρίτερα είχε κληθεί στο Μέγαρο Μαξίμου η Πρόεδρος της Βουλής Ζωή Κωνσταντοπούλου, προκειμένου να συζητηθεί η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, με τη μορφή του κατεπείγοντος.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here