Στρατούλης: Μεγαλύτερες οι συνέπειες για τους δανειστές αν δεν υπάρξει συμφωνία

0
12
ÁÈÇÍÁ-Óõíåäñßáóç ç ÅðéôñïðÞ Äçìïóßùí Åðé÷åéñÞóåùí, Ôñáðåæþí, Ïñãáíéóìþí ÊïéíÞò Ùöåëåßáò êáé ÖïñÝùí ÊïéíùíéêÞò ÁóöÜëéóçò, ìå èÝìá çìåñÞóéáò äéÜôáîçò:Áêñüáóç áðü ôá ìÝëç ôçò ÅðéôñïðÞò, êáôÜ ôï Üñèñï 49Á ôïõ Êáíïíéóìïý ôçò ÂïõëÞò, ôïõ ê. ÃåñÜóéìïõ ÖñáãêéóêÜôïõ, ðñïôåéíïìÝíïõ, áðü ôïí Õðïõñãü Õãåßáò êáé Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí, ãéá äéïñéóìü óôç èÝóç ôïõ ÐñïÝäñïõ ôïõ Ôáìåßïõ Ðñïíïßáò Äçìïóßùí ÕðáëëÞëùí (Ô.Ð.Ä.Õ.) êáé äéáôýðùóç ãíþìçò ôçò ÅðéôñïðÞò.(Eurokinissi-ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ ÃÉÙÑÃÏÓ)

 

Οι  συνέπειες θα είναι μικρότερες για την Ελλάδα από ό,τι για τους δανειστές αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, δήλωσε   στην πρωινή εκπομπή του Mega, ο αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δημήτρης Στρατούλης.

Σύμφωνα με τον κ. Στρατούλη  αν δεν καταβληθεί η δόση στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο τέλος Ιουνίου δεν θα αποτελέσει πιστωτικό γεγονός γιατί, όπως είπε «οι δανειστές θα βρουν το νομικό και πολιτικό τρόπο να πουν ότι δεν είναι πιστωτικό γεγονός αν δεν πληρώσουμε το ΔΝΤ».

Επανέλαβε ότι ο Πρωθυπουργός δεν θα φέρει μια συμφωνία που δεν θα αντέξει να ψηφίσει η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και διαβεβαίωσε ότι «έχουμε φροντίσει να μην έχει πρόβλημα ο λαός αν φτάσουμε να πούμε το μεγάλο «όχι»». Πρόσθεσε,  δε, ότι «υπάρχουν τα χρήματα για μισθούς και συντάξεις και για τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο κ.ο.κ».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here