Συνελήφθη στέλεχος της ΛΑΕ στη συμβολική κατάληψη στα γραφεία της ΕΕ

0
5
ÌÝëç ôçò ËáéêÞò Åíüôçôáò, ìåôáîý áõôþí ï Ðáíáãéþôçò ËáöáæÜíçò êáé ÄçìÞôñçò Óôñáôïýëçò, äéáìáñôýñïíôáé Ýîù áðü ôá ãñáöåßá ôçò ÅõñùðáéêÞò Åíùóçò ãéá ôçí ðïëéôéêÞ ôçò óôç ðñïóöõãéêÞ êñßóç, ÁèÞíá ÔåôÜñôç 9 Ìáñôßïõ 2016. Ïé äéáäçëùôÝò êñÝìáóáí óôï ìðáëêüíé ôïõ êôéñßïõ Ýíá ðáíü óôï ïðïßï çôáí ãñáììÝíï óôá áããëéêÜ ôï ìÞíõìá " ÖñÜ÷ôåò ãéáôïõò ðñüóöõãåò, ìíçìüíéá ãéá ôïí Åëëçíéêü ëáü. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ

 

Στη σύλληψη στελέχους της ΛΑΕ προχώρησε η αστυνομία κατά τη διάρκεια της συμβολικής κατάληψης των γραφείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιούν στελέχη και μέλη του κόμματος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το κόμμα, «η συμβολική κατάληψη διαμαρτυρία στα γραφεία της ΕΕ, συνεχίζεται. Αναρτήθηκε πανό στα αγγλικά με σύνθημα: ΦΡΑΧΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ-ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, με υπογραφή της Λαϊκής Ενότητας.

Παρά τον συμβολικό και ειρηνικό χαρακτήρα της προσπάθειας, επιχειρήθηκε βίαια απώθηση των διαδηλωτών από την Αστυνομία και συνελήφθη ο δημοτικός σύμβουλος Βύρωνα Κοσκινάς Θανάσης».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here