Τη σύναψη Πρωτοκόλλου Συνεργασίας συζήτησαν ο πρόεδρος της ΕΡΤ και η Ρένα Δούρου

0
7
Áêñüáóç áðü ôá ìÝëç ôçò ÅðéôñïðÞò Èåóìþí êáé ÄéáöÜíåéáò, ôùí ðñïôåéíïìÝíùí, áðü ôïí Õðïõñãü Åðéêñáôåßáò ê. Íéêüëáï ÐáððÜ, ãéá äéïñéóìü óôéò èÝóåéò ôïõ ÐñïÝäñïõ, ôïõ Äéåõèýíïíôïò Óõìâïýëïõ êáé ôùí ôñéþí Ìåëþí ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò ÅëëçíéêÞò Ñáäéïöùíßáò Ôçëåüñáóçò Áíþíõìçò Åôáéñßáò (Å.Ñ.Ô. Á.Å.) Äéïíýóç ÔóáêíÞ, ×áñÜëáìðïõ ÔáãìáôÜñ÷ç, Ìé÷Üëç Ãñçãïñßïõ, ÅëéóÜâåô Ðáðáêùíóôáíôßíïõ êáé ÍéêïëÜïõ Ôñáíïý áíôßóôïé÷á. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

 

Με την Περιφερειάρχη Αττικής Ρένα Δούρου συναντήθηκε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΡΤ Διονύσης Τσακνής, στο πλαίσιο ενημέρωσης των θεσμικών παραγόντων.

Ο κ. Τσακνής ενημέρωσε την κ. Δούρου για θέματα που αφορούν στη λειτουργία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, με επίκεντρο τη συνδρομή των αυτοδιοικητικών θεσμών στη συγκρότηση Συμβουλίων Κοινωνικού Ελέγχου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε και η σύναψη Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της ΕΡΤ για τη διοργάνωση πολιτιστικών και άλλων δράσεων.

Αύριο ο κ. Τσακνής θα συναντηθεί στο Ηράκλειο με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, ενώ την ερχόμενη Δευτέρα 29 Ιουνίου θα έχει συνάντηση στην Κέρκυρα με τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Θεόδωρο Γαλιατσάτο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here