Τριών «ταχυτήτων» ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

Ðáñïõóßá ôïõ õðïõñãïý Ðáéäåßáò Íßêïõ Ößëç   óõíåäñéÜæïõí ïé ÐñõôÜíåéò ôùí Ðáíåðéóôçìßùí ôçò ÷þñáò óå êôßñéï ôïõ ÅÊÐÁ, ÐáñáóêåõÞ 9 Ïêôùâñßïõ 2015. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÓÔÅÖÁÍÏÕ)

Στη  δημιουργία τριών «ταχυτήτων» ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση προχωράει η κυβέρνηση, με ανώτατο όριο ΦΠΑ το 13%.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το σχέδιο κάνει λόγο για επιβολή μηδενικού ΦΠΑ σε παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία.

Τα φροντιστήρια αναμένεται να υπαχθούν σε δεύτερη «ταχύτητα» με τον ΦΠΑ να διαμορφώνεται στο 6%.

Σε ΦΠΑ 13% αναμένεται να υπαχθούν τα ιδιωτικά σχολεία » με το σκεπτικό ότι η εγγραφή μαθητών σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια αποτελεί επιλογή των γονέων και όχι υποχρέωση».

Σχετικά Άρθρα


Αφήστε το σχόλιο σας

*

code