Βενιζέλος: To Εurogroup έθεσε τις βάσεις για διαρκές μνημόνιο μέχρι το 2060

0
21
Ï õðïõñãüò ÅèíéêÞò ¢ìõíáò ÅõÜããåëïò ÂåíéæÝëïò ìéëÜåé óå óõíÝíôåõîç ôýðïõ ìå èÝìá "Ðáñïõóßáóç ôïõ íïìïó÷åäßïõ ãéá ôçí ÕðçñåóéáêÞ ÅîÝëéîç êáé Éåñáñ÷ßá ôùí Óôåëå÷þí ôùí Åíüðëùí ÄõíÜìåùí - ÈÝìáôá Äéïßêçóçò ôùí Åíüðëùí ÄõíÜìåùí, Óôñáôïëïãßáò êáé ÓõíáöÝò ÄéáôÜîåéò", ôçí ÐÝìðôç 02 ÓåðôÝìâñç 2010. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÓÕÌÅËÁ ÐÁÍÔÆÁÑÔÆÇ ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÓÕÌÅËÁ ÐÁÍÔÆÁÑÔÆÇ

 

Το αποτέλεσμα του χθεσινού Eurogroup σχολίασε με άρθρο του στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο ο τέως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος, υποστηρίζοντας πως το Eurogroup επισημοποίησε την αδυναμία της κυβέρνησης να διαπραγματευθεί.

«Το κόστος της καθυστέρησης και των επικοινωνιακών τεχνασμάτων είναι, δυστυχώς, πολύ μεγάλο και υπονομεύει την πραγματική οικονομία και την ίδια τη δυναμική του χρέους, ζήτημα για το οποίο υποτίθεται ότι κόπτεται η κυβέρνηση.

Το Eurogroup επιβεβαίωσε τη συμφωνία για το «πρόγραμμα μετά το πρόγραμμα», δηλαδή για το μνημόνιο τέσσερα και τα βαρειά δημοσιονομικά μέτρα ( περικοπές συντάξεων, μείωση αφορολόγητου κοκ ) που το συνοδεύουν μέχρι και το 2022. Και έθεσε τις βάσεις για το διαρκές μνημόνιο μέχρι το 2060 αντί να διαμορφωθεί ένας καθαρός χάρτης εξόδου»σημείωσε.



ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here