Χαϊκάλης: Θα έπρεπε να ήμασταν πιο φειδωλοί πριν από τις εκλογές

0
5
Ï âïõëåõôÞò ôùí ÁíåîÜñôçôùí ÅëëÞíùí Ðáõëïò ×áéêÜëçò ìéëÜ óôçí ïëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò, ÐáñáóêåõÞ 6 Äåêåìâñßïõ 2013. Óõíå÷ßæåôáé ãéá ôÝôáñôç çìÝñá óôçí ïëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò ç óõæÞôçóç åðß ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ ôïõ Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí: "Êýñùóç ôïõ êñáôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý êáé ôùí ðñïûðïëïãéóìþí ïñéóìÝíùí åéäéêþí ôáìåßùí êáé õðçñåóéþí ïéêïíïìéêïý Ýôïõò 2014". ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÐÁÍÔÅËÇÓ ÓÁÉÔÁÓ

ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ «θα έπρεπε να ήμασταν πιο φειδωλοί» πριν από τις εκλογές, δήλωσε ο υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων Παύλος Χαϊκάλης, μιλώντας στο Mega.

Eπανέλαβε τη δήλωσή του περί «καυτής πατάτας» που κρατάει στα χέρια του και «προσπαθεί να δροσίσει» και ανέφερε ότι παραμένει στο τραπέζι η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος «μέχρι να βρούμε ισοδύναμα».

Όσον αφορά τη μείωση των συντάξεων που επέρχεται με την εγκύκλιο που υπέγραψε παραμονή Δεκαπενταύγουστου επέμεινε στην εκδοχή ότι «η μείωση των συντάξεων έρχεται με νόμους και όχι με εγκυκλίους» παραπέμποντας στο νόμο του 2010 την εφαρμογή του οποίου, όμως, υλοποιεί η δική του εγκύκλιος.

Κληθείς να σχολιάσει τη στάση της κυρίας Κωνσταντοπούλου αναρωτήθηκε «πού συμβάλλει περισσότερο στο ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι αντιμνημονιακή;» λέγοντας δηκτικά ότι «ταρζανιές με τράπεζες κλειστές εγώ δεν μπορώ να κάνω».

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here