Τζάκρη: Υπέρμετρος ο ναρκισσισμός Ζωής και Πανούση!

0
11
Ç Õöõðïõñãüò Åóùôåñéêþí, ÁðïêÝíôñùóçò êáé ÇëåêôñïíéêÞò ÄéáêõâÝñíçóçò Èåïäþñá ÔæÜêñç ìéëÜ óå åêðñïóþðïõò ôùí ìÝóùí ìáæéêÞò åíçìÝñùóçò ôçò Èåóóáëïíßêçò êáôÜ ôç äéÜñêåéá óõíÜíôçóçò ãíùñéìßáò ìå áõôïýò óôï ÄéïéêçôÞñéï óôç Èåóóáëïíßêç, Ôñßôç 10 Íïåìâñßïõ 2009

Για «υπέρμετρο ναρκισσισμό» κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Γιάννη Πανούση η βουλευτής του Σύριζα Θεοδώρα Τζάκρη, υπογραμμίζοντας ότι δεν είναι δυνατόν να απασχολούν την επικαιρότητα με θέματα χωρίς σημασία, τη στιγμή που οι Έλληνες αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα.

Η πρώην υφυπουργός στην κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου μίλησε στην «Κοινωνία ώρα Μega», όπου και της ζητήθηκε να σχολιάσει τη σφοδρότατη σύγκρουση της προέδρου της Βουλής με τον αναπληρωτή υπουργό Προστασίας του Πολίτη.

Κατηγόρησε, λοιπόν, και τους δυο ότι πολιτεύονται με βάση τον υπέρμετρο ναρκισσισμό τους. Πράγμα που αποδεικνύεται -όπως σημείωσε- από το γεγονός ότι προτάσσουν προσωπικές επιλογές, αντί να ασχολούνται με τα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here