Πανούσης: Έμμεση υπονόμευση της Δημοκρατίας από Βαρουφάκη

0
60
Ç ðåñéöåñåéÜñ÷çò ÁôôéêÞò ÑÝíá Äïýñïõ êáé ï áñìüäéïò áíáðëçñùôÞò õðïõñãüò Ðñïóôáóßáò ôïõ Ðïëßôç ÃéÜííçò Ðáíïýóçò óôçí õðïãñáöÞ ðñïãñáììáôéêÞò óõìöùíßáò ãéá ôçí áóöÜëåéá êáé ôçí ðïëéôéêÞ ðñïóôáóßá ôçí Ìåã. ÄåõôÝñá 6 Áðñéëßïõ 2015. Ç óõìöùíßá ðñïâëÝðåé ôïí ó÷åäéáóìü êáé ôçí õëïðïßçóç êïéíþí äñÜóåùí ó÷åôéêÜ ìå ôçí ðñüëçøç, ôçí åíçìÝñùóç êáé ôçí åõáéóèçôïðïßçóç ôùí ðïëéôþí óå èÝìáôá ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôçí áóöÜëåéá, ôéò öõóéêÝò êáôáóôñïöÝò êáé ôçí ðïëéôéêÞ ðñïóôáóßá ãåíéêüôåñá. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÌÉÓÉÍÁÓ)

O Γιάνης Βαρουφάκης παίζει «στα όρια της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας», δήλωσε στον ΣΚΑΙ ο αναπληρωτής υπουργός Δημόσιας Τάξης Γιάννης Πανούσης  αναφορικά με το  σχέδιο του τέως  υπουργού  Οικονομικών για παράλληλο τραπεζικό σύστημα και χακάρισμα των ΑΦΜ.

Όπως επισήμανε, πολλοί πολιτικοί παίζουν στο όριο υπονόμευσης της δημοκρατίας, «για να μη μιλήσω για εσχάτη προδοσία» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ο κ. Βαρουφάκης και άλλοι νομίζουν πως έχουμε λαϊκή δημοκρατία» πρόσθεσε και υποστήριξε ότι όλα αυτά αποτελούν έμμεση υπονόμευση της δημοκρατίας, σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι όλα όσα ακούγονται για τον Βαρουφάκη χρήζουν δικαστικής διερεύνησης.

«Έτσι όπως καίει τον εαυτό του ο Βαρουφάκης, είναι σαν να είχε και να έχει σχέδιο. Η διαφορά ανάμεσα στο σχέδιο και στον δόλο δεν είναι μεγάλη», πρόσθεσε ο κ. Πανούσης, ενώ απέκλεισε κατηγορηματικά ανάμειξη του Πρωθυπουργού στα σχέδια του τέως υπουργού Οικονομικών.

Απέδωσε  μάλιστα τις κινήσεις Βαρουφάκη σε μία προσπάθεια απαξίωσης του κ. Τσίπρα η οποία θα οδηγούσε σε μία απόπειρα μετάβασης σε έναν άλλο ΣΥΡΙΖΑ. «Ο Βαρουφάκης παίζει ένα παιχνίδι και έχει ένα ρόλο» σημείωσε.

Ο κ. Πανούσης άσκησε δριμεία κριτική και στην πρόεδρο της Βουλής Ζωή Κωνσταντοπούλου για την οποία είπε ότι «δεν είναι ορθός ο τρόπος που διαχειρίζεται τα κοινοβουλευτικά».

«Αν κυλήσουμε ομαλά τα επόμενα 3,5 χρόνια, χωρίς να γίνουν εκλογές, το βλέπω δύσκολο να μπορέσει να κρατήσει τις ισορροπίες ως πρόεδρος της Βουλής», πρόσθεσε ο κ. Πανούσης, σημειώνοντας με νόημα ότι δεν προβλέπεται βοηθός Πρωθυπουργού, καθώς ο καθένας έχει το δικό του χώρο ευθύνης.

«Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει την τάση να επεκτείνεται έξω από τις αρμοδιότητές της ή να τις τραβάει στα άκρα. Δεν μπορεί να παίζει ρόλο οιονεί Προέδρου Δημοκρατίας, Πρωθυπουργού, υπουργού Δημοσίας Τάξης. Δεν μπορεί να γίνει αυτό», πρόσθεσε. «Κάποια στιγμή το σύστημα πρέπει να συζητήσει σοβαρά πώς μπορεί να προΐσταται στη βουλή ένας άνθρωπος που λειτουργεί με αυτό τον τρόπο», σημείωσε.

Ερωτηθείς για το πώς μπορεί να λυθεί αυτό, για παράδειγμα με μία πρόταση μομφής παρατήρησε ότι «στην Αριστερά είναι δύσκολα αυτά τα πράγματα».

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here