Βενιζέλος-Νovartis: Να έρθουν οι μάρτυρες, μη μας μείνει η λάσπη

0
100
Óõíåäñßáóç ôçò ÅéäéêÞò ÊïéíïâïõëåõôéêÞò ÅðéôñïðÞò "Ãéá ôç äéåíÝñãåéá ÐñïêáôáñêôéêÞò ÅîÝôáóçò óýìöùíá ìå ôçí áðüöáóç ôçò ÏëïìÝëåéáò ôçò ÂïõëÞò ðïõ ëÞöèçêå êáôÜ ôç óõíåäñßáóç ôçò 21çò ÖåâñïõÜñéïõ 2018 ó÷åôéêÜ ìå ôçí õðüèåóç NOVARTIS" ôçí Ôñßôç 13 Ìáñôßïõ 2018, ìå èÝìá çìåñÞóéáò äéÜôáîçò: Ðáñï÷Þ åîçãÞóåùí áðü ôïí ÅõÜããåëï ÂåíéæÝëï åðß ôç âÜóåé ôçò ðáñáãñÜöïõ 4 ôïõ Üñèñïõ 156 ôïõ Êáíïíéóìïý ôçò ÂïõëÞò êáé ôïõ õð.ʼ áñ. ðñùô.1/5.3.2018 åããñÜöïõ áéôÞìáôüò ôïõ. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος κατέθεσε τέσσερις ώρες στην Προανακριτική Επιτροπή για τη Novartis και επέμεινε ότι πρέπει να διερευνηθεί σε βάθος η υπόθεση και να μην περιοριστεί στην εξέταση τού αν έχουν παραγραφεί ή όχι τα αδικήματα, διότι κάτι τέτοιο -όπως είπε- θα οδηγήσει την υπόθεση στο αρχείο. «Με τον τρόπο αυτό θα μείνει η λάσπη στα εμπλεκόμενα πολιτικά πρόσωπα», επισήμανε.

Ο πρώην πρόεδρος τού ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι η Επιτροπή «έχει αρμοδιότητα να μπει στην ουσία», σημειώνοντας ότι «εάν υπήρχε επιφύλαξη για την αρμοδιότητά της θα έπρεπε το θέμα να έχει λυθεί στην ολομέλεια»».  Και επανέλαβε ότι πρέπει να κληθούν στην Επιτροπή οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες.

«Κακώς η εισαγγελέας Διαφθοράς κ. Τουλουπάκη δέχθηκε το συμπληρωματικό υπόμνημα της κ. Κελέση, έπρεπε να έρθει στον κ. Δρίτσα και να το παραδώσει δεν μπορούσε να κάνει παραλαβή. Έχω ζητήσει πολύ περισσότερα από τα στοιχεία που υπάρχουν στο cd έχω ζητήσει όλα τα στοιχεία του ψηφιακού αρχείου της Novartis. Έχω ζητήσει και όλα τα στοιχεία για τις κλινικές μελέτες της Novartis τουλάχιστον στα πανεπιστήμια και στα δημόσια νοσοκομεία καθώς και των άλλων φαρμακευτικών εταιρειών. Δεν μου αρκούν αυτά που υπάρχουν στο cd», πρόσθεσε ο κ. Βενιζέλος.

Μιλώντας αργότερα στους δημοσιογράφους ανέφερε, πάντως, ότι από τις τοποθετήσεις των βουλευτών του ΣYΡΙΖΑ στην επιτροπή, αποκόμισε την εντύπωση ότι η κυβέρνηση δεν έχει πρόθεση να διερευνήσει την υπόθεση σε βάθος και πως, αφού διαπιστώσει ποια αδικήματα έχουν παραγραφεί, θα στείλει την υπόθεση πίσω στη Δικαιοσύνη.

Βενιζέλος-Νovartis: Να έρθουν οι μάρτυρες, μη μείνει η λάσπη

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here